Den svenska strategin, The Swedish strategy

SWE

Hemskt naturligtvis, eller ännu värre, att  så många avlidit och då blir detta det som ger klander till landet. Dock då man tittar på detaljerna har endast 1456 av avlidna 70+ vårdats på IVA av totalt knappt 5.000. Om vi nu antar, vilket är troligt att 1.000 av de smittade 70+ som vårdats på IVA tillfrisknat från infektionen blir det typ 500 70+ som avlidit efter vård på IVA…. dvs 9.500 av de avlidna 70+ har inte vårdats på IVA…. i övrigt har då färre avlidit typ totalt ,70- oaktat vård, 1.000 personer dvs knappt 100 avlidna per miljon…..  vilket är i nivå eller under våra nordiska grannländer…. och N.B. det var dessa äldre, äldre som skulle skyddas…… och dessutom då man ser att lejonparten är de riktigt sköra dvs på speciella boenden och med hemtjänst…… är de som råkat riktigt illa ut… varför inte på allvar plocka fram detta i debatten….. de i arbetsför ålder, 60-, har decimerats med 352 personer och inräknat alla med underliggande sjukdomar….. det finns en stor varböld inkapslad i rapporteringen och kan vara lik bra att siicka hål på den för att man skall t.ex. satsa persistent 20miljarder+ årligen för att ta hand om våra äldre…. i stället för kohorter som på diffusa grunder bekostas med persistent 20miljarder årligen….. 


ENG
Terrible of course, or even worse, that so many have died and then this becomes what gives blander to the country. However, when you look at the details, only 1456 out of 70+ have been cared for at IVA out of a total of just under 5,000. If we now assume, which is likely that 1,000 of the infected 70+ who were cared for at IVA recovered from the infection, it will be type 500 70+ who died after care at IVA …. ie 9,500 of the deceased 70+ have not been cared for at IVA …. otherwise there have been fewer deaths of a total of 70- notwithstanding care 1,000 people, ie just under 100 deaths per million ….. which is in line with or below our Nordic neighbors …. and NB it was these older, older people who were to be protected …… and also when you see that the lion’s are really fragile, ie in special accommodation and with home care …… they are the ones who happened to be really bad … why do not seriously bring this up in the debate ….. those of working age, 60-, have been decimated by 352 people and included all with underlying diseases ….. there is a large abscess encapsulated in the reporting and can be just as good to make holes in it in order to e.g. invest persistent 20 billion + annually to take care of our elderly …. instead of cohorts which on diffuse grounds are paid with persistent 20 billion annually …..

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Morgondagens nyheter redan nu…

swe
Tittade på Lars Bern, Swebbtv efter att jag tittat på Timcast IRL och rörande Swebbtv tittade jag i alla 40 minuterna och trots hundratals detaljer så hittade jag inte en enda detalj som befann sig off om min egen uppfattning av tingens förhållande….. vill man förstå vad som kommer att hända och i bästa fall påverka är det mödan värt att titta…
https://www.youtube.com/watch?v=zYxj90_q4BU
sedan Timcast IRL riktigt skrämmande rapport från USA och återigen vill man iaf veta i förväg vad som komma skall sevärt ..
https://www.youtube.com/watch?v=zYxj90_q4BU

eng

Watched Lars Bern, Swebbtv after I watched Timcast IRL and touching Swebbtv, I looked in all 40 minutes and despite hundreds of details so I found not a single detail that was off about my own perception of the relationship of things….. if you want to understand what will happen and at best affect, it is worth watching…
https://www.youtube.com/watch?v=zYxj90_q4BU
since Timcast IRL really scary report from the USA and again you want iaf know in advance what is to come worthwhile ..
https://www.youtube.com/watch?v=zYxj90_q4BU

Vaccin 02

english at bottom 

Uppdatering.

Det finns minst tre olika vaccin dels den typen av vaccin som stoppar in en försvagat virus som kroppens immunsynste t.ex. Astra-Zeneca dela mRRA som puttar in RNA i cellen och får cellerna att producera antikroppar, tror jag, Pfizer och Moderna…. sedan finns det som vanligt en variant från Ryssland och som vanligt heter detta vaccin Sputnik…. brist på nya namn? Skämt åsido AZ och S är gamlafina saker så förutom lite visusstammar så är det en hel samling andra substanser…. som givetvis kan skapa allergier men en vild gissning är att om man överlever vaccinering mot influensan överlever man dessa också…. de med mRNAkommer jag inte att stsa på förrän miljoner tagit dessa och klarat sig i flera år…..

Konstigt att MSM inte mer utbildar oss rörande vacciner utan pumpar fram skrämselpropaganda…..

Sifforna om läget globalt:
Kenya 31, Nigeria 6, Camerun 17, Ghana 11, Benin 4, CAR 13, Sudan 33, Eritrea 0.3,Uganda 5, Thailand 0,9, Tanzania 0,3, Angola 12, Zambia 21, Botswana 17, Mozambique 5, Somalia 8,South Korea 16,China 3, Sydafrika 448, .Danmark 208,Norge 79,Finland 98 ,Sverige 820.
Siffrorna döda per miljon
OKK mer och mer kan man fråga sig vad dessa skillnader beror på kan det möjligtvis bero på att vi i sverige använder tester som ger många falska positiva…..
————————-
English

Update.


There are at least three different vaccines, the type of vaccine that stops a weakened virus that the body’s immune system, e.g. Astra-Zeneca share mRRA which puts RNA into the cell and causes the cells to produce antibodies, I think, Pfizer and Moderna …. then there is as usual a variant from Russia and as usual this vaccine is called Sputnik …. lack of new names? Jokes besides AZ and S are old-fashioned things, so in addition to some visceral strains, there is a whole collection of other substances …. which can of course create allergies, but a wild guess is that if you survive vaccination against the flu, you also survive these …. they with mRNA, I will not stumble upon until millions have taken these and managed for several years …..

Strange that MSM no longer educates us about vaccines but pumps out scare propaganda …..

Global status figures:
Kenya 31, Nigeria 6, Cameroon 17, Ghana 11, Benin 4, CAR 13, Sudan 33, Eritrea 0.3, Uganda 5, Thailand 0.9, Tanzania 0.3, Angola 12 , Zambia 21, Botswana 17, Mozambique 5, Somalia 8, South Korea 16, China 3, South Africa 448, .Denmark 208, Norway 79, Finland 98, Sweden 820.
The numbers die per million
OKK ​​more and more if you ask yourself what these differences are due to, it could possibly be because we in Sweden use tests that give many false positives …..

Kommentar modererad

Kommentaren nedan gjordes i slutet april 2020 men refuserades

Kommentaren som berörs fanns tidigare här och var enligt följande:

Briljant men ack så sorgsen läsning. “Facts are our friends” som Warroom Pandemic myntar….. Fakta om hur prioriteringar sker kan under en kort tid, jmf med ansträngningens korta tid, hållas i schack eller gömmas under en våt filt….. MEN då prioriteringar märks på riktigt blir de drabbade rätt så sura och precis som då veckopengarna i en familj med flera barn sänks blir det gnäll och jämmer… en sak är ju att missa en pizza då och då värre är då det inte finns god mat på bordet….. och som jag sagt flera gånger “Det går fort nu” MEN förutsåg inte denna pandemi dock kan och bör pandemin COVID-19 jämföras med Asiaten 1957 där fatala räknas mellan 1-5miljoner och WHO har sagt att det rör sig om 2 miljoner….. Med andel fatala på 10% och en smittökning på 100k/dag (under 10k fatala/dag) kommer det att dröja något år innan miljoner fatala uppnås och N.B. 1957 var befolkningen på jorden inte ens hälften av dagens….. vissa i familjen blev sängliggande medan överiga i familjerna jobbade på som vanligt…..

Den har tagits bort med motiveringen:

Denna kommentar tas bort eftersom den bryter mot riktlinjerna för kommentarer. Undvik antaganden och spekulationer.

Jaa varför ska man inte kunna framföra det självklara….. dvs i detta fall att det är inte ett katastrofalt läge och vi behöver inte vidta mer åtgärder mer än de vi vidtog 1957 dvs så gott som inga alls…..

Vaccin 01 et. al.

english at bottom 

Lyssnade på ett par av våra experter som intervjuades av Ivar Arpi, Bulletin.Och ja det är klart att man har en plan men….för det första så sade de att vi inte har någon beredskap…. japp MEN vi hade ju ett utbrott i våras och nog hade man kunnat bygga upp en massa beredskapslager motiverat våra pensionerade SSK och USK till halvtid med heltidslön t.ex. tror att ett antal nappat på det erbjudandet och man hade rent logistisk placerat dessa så långt möjligt utanför COVID19-IVA avdelningar för säkerhets skull. Inget av detta gjordes….. För att inte tala om att vi redan för flera år sedan hade slimmat vården så ordentligt att stabsläge sattes frekvent i.st.f. någon gång vartannat år….. Nu sitter vi ordentligt i ski_en pga att våra politiker ökar våra kostnader med typ 20 miljarder årligen och persistent Senaste 10 åren har alltså en årlig kostnad på 200 miljarder persistent fastlagts plus att vi har spenderat under det senaste decenniet 1 biljon i onödan hade blivit fler Nya Karolinska kommer att incl. bygget att kosta cirka     55 miljarder fram till 2040 sedan som vanligt så är det till sist personal som kostar mest….. så nya karolinska är fikapengar…  sedan 100 miljarder årligen är åtminstone 100.000 syrror typ….. inte illa bara med en prioritering…. osså skulle ordentliga beredskapslager lagts för de 900 miljarder som blev över ovan Att nu återigen precis som i våras och som i höstas springa framför tåget och som enda väg framåt växla över till en massiv vaccinering…… Återigen man hade redan i våras kunnat ta tag i detta med äldrevården och hemtjänsten nu sade experterna att test kapacitet fanns hela tiden i våras… tror inte det då endast de med tydliga symtom och de som träffat dessa som testat positivt….. Hela etablissemanget eller iaf de ansvariga rörande detta jobbar i en schweizerost det är alldeles för stora hål….. MEN varför håller man skenet uppe och nu förlitar man sig på att ännu mer skada ekonomin med dessa nedstängningar MEN om 75-80% av de avlidna dels varit 70+ dels haft hemtjänst eller speciellt boende och endast en 10-15% av dessa hamnat på IVA eller ens på sjukhus…. klart att det blir ett jä_la  svinn MEN å andra sidan sjukvården var ordentligt ansträngd i våras så med typ dubbla antalet patienter på IVA… do the math…. t.o.m. de 100 IVA platserna och tillhörande hundratals vårdplatser vid Älvsjömässan hade kunnat stå kvat något år ifall att sas Osså den heliga graal vaccinetfinns tre typer va vaccintvå ganska traditionella och ett nytt med som man jobbat på principiellt i något decennium det senast och minst prövade är det som går i drift ny finns två varianter här åtminstone och sedan ett ryskt typ 90+% effektivitet samt helt nyligen poppade ett kinesiskt upp med 80?% effektivitet…. vad nu egentligen effektiviteten betyder men för alla vaccinerna tror jag att den vaccinerade fortfarande är smittspridande…. och testerna är ungefär  som att testa med en guldpeng .. och rykten om så starka biverkningar florerar så det är inte osannolikt att man måste tillfälligt stoppa vaccinering för att förbättra…. biverkningar kan ju vara från alla bärare av viruset/substansen inte den aktiva delen i sig….
MEN om HCQ tagits bort ur verktygen, Remdesivir ganska trubbigt och så vidare finns ju bara vaccin kvar isses… och bifogar dödstal för ett antal länder dels längs ekvatorn, malaria där ja, dels ett eller annat land som haft koll på läget SK osså Sverige.. 
Kenya 27, Nigeria 6, Camerun 16, Ghana 10, Benin 4, CAR 13, Sudan 28, Eritrea 8,Uganda 4, Thailand 0,9, Tanzania 0,3, Angola 10, Zambia 19, Botswana 13, Mozambique 4, Somalia 8,China 3, Sydafrika 415, .Danmark 154,Norge 66,Finland 76 ,Sverige 820.
Siffrorna döda per miljon

—————————————————————————–

english

Listened to a couple of our experts who were interviewed by Ivar Arpi, Bulletin. And yes it is clear that you have a plan but …. firstly they said that we have no preparedness …. yep BUT we had after all, an outbreak in the spring and probably it would have been possible to build up a lot of contingency stocks motivated our retired SSK and USK to work part-time with a full-time salary, e.g. believe that a number took advantage of that offer and had logistically placed these as far as possible outside COVID19-IVA departments for security reasons. None of this was done ….. Not to mention that we had already slimmed down the care so well several years ago that staff status was set frequently i.st.f. sometime every other year ….. Now we are sitting properly in the ski_en due to our politicians increasing our costs by type 20 billion annually and persistent For the past 10 years, an annual cost of 200 billion persistent has been established plus we have spent recently decade 1 trillion unnecessarily had been more New Karolinska will, including construction, cost about 55 billion until 2040 then as usual, it is ultimately staff that costs the most ….. so new Karolinska is coffee money … since 100 billion annually is at least 100,000 sisters type ….. not bad just with a priority …. also proper contingency stock would be added for the 900 billion that were left over That now again just like last spring and as last autumn run in front of the train and as the only way forward to switch to a massive vaccination …… Once again this spring could have been tackled with elderly care and the home care service now the experts said that test capacity was always there in the spring … think not that then only those with clear symptoms and those who have met these who have tested positive ….. The whole establishment or iaf those responsible for this work in a Swiss cheese it is far too big holes ….. BUT why do you keep the shine up and now they rely on even more damage to the economy with these shutdowns BUT if 75-80% of the deceased were 70+ and had home care or special housing and only 10-15% of these ended up in IVA or even in hospital. … of course it will be a hell of a waste BUT on the other hand the healthcare was really strained this spring so with about double the number of patients at IVA … do the math …. even the 100 IVA places and associated hundreds of care places at Älvsjömässan could have stood for a year or so if it was said Also the holy grail vaccine there are three types of vaccine two quite traditional and a new one that they have worked on in principle for a decade the last and least tried is what goes into operation new there are two variants here at least and then a Russian type 90 +% efficiency and very recently a Chinese popped up with 80?% efficiency …. what does the efficiency really mean but for all the vaccines I think the vaccinated is still contagious …. and the tests are kind of like testing with a gold coin .. and rumors of such strong side effects abound so it is not unlikely that you have to temporarily stop vaccination to improve …. side effects can be from all carriers of the virus / substance is not the active part itself ….
BUT if HCQ has been removed from the tools, Remdesivir quite blunt and so on, only vaccines are left isses … and attach death rates for a number of countries partly along the equator, malaria there yes, partly one or another country that had control of the situation SK osså Sweden..
Kenya 27, Nigeria 6, Cameroon 16, Ghana 10, Benin 4, CAR 13, Sudan 28, Eritrea 8, Uganda 4, Thailand 0.9, Tanzania 0.3, Angola 10, Zambia 19, Botswana 13, Mozambique 4, Somalia 8, China 3, South Africa 415, .Denmark 154, Norway 66, Finland 76, Sweden 820.
The numbers killed per million

Pandemin 01

Denna pandemi ja….
Dessa symtom som man räknar upp verkar hemska luftvägarna och smaken borta i veckor och feber osv….. tyckte också det kändes hemskt sedan började jag plötsligen att minnas att dessa symtom var frekventa varje eller vartannat år för decennier sedan….. sedan har jag inte haft den typen av besvär på typ 20 år…. så varför försvann detta influensavaccin ? Har de som haft dessa starka symtom tagit influensavaccin regelbundet….??Tack och lov så har WHO nu tagit bort etiketten pandemi heter kraftig förkylning/influensa eller något sådant.Och i Sverige testar vi hela tiden med samma lika test som enligt de flesta rapporter ge mycke “bbang for the bucks” dvs för många positiva…. de som testat flera gånger i tät följd får “toss a coin” resultat vilket inte är bra om resultatet skall användas till något…. och det görs ju inte ja om man inte är gammal förstås för då hamnar man inte på IVA utan på undantag….t.o.m. IVO läxar upp regeringen för detta…..OKK har själv tittat på presskonferenserna från FHM och de blir bara bättre och bättre antingen lär jag mer och förstår eller så har FHM lärt sig att på ett pedagogiskt sätt presentera fakta kudos till FHM sansat som med respekt och allvar presenterar datasedan kommer dessa juniora murvlar som bara försöker trolla fram klick….. att be en forskare och ämbetsman som utfärdat en rekommendation att man skall skydda sig själv såväl som andra frågas så vad forskaren tycker om att regeringens medlemmar, vissa, behövt handla i det offentliga… ja men jisses det självklara de behövde väl köpa något och visst hade en vakt kunnat gå i i köpcentret än som det nu blev flera stycken…. men även vakter räknas om det finns ett maxantal stipulerat i butiker t.ex. Dvs det är tidningarna som blåser upp detta ideligen och vissa andra speciellt inom vården blåser inte upp utan berättar precis som det är MEN med en ständigt minskat vårdapparat och en ständigt ökande befolkning blir det kortare och kortare mellan stabsläget. Och notera att i november 2019 varslade man på flera av sjukhusen i stockholm….. arbetsbrist a.k.a. för lite pengar för sin verksamhet…. tror influensan som tidigare betecknades pandemi grusade planen om neddragning.. nåja av nästan 700 IVA-platser är nu drygt 300 upptagna av COVID19 patienter och typ 150 lediga dock färre än i våras.I våras testades endast 25k/v svårt sjuka och 20% testade positivt….. nu testas nästan 300v per vecka och 16% testar positivt (platå sedan 3v) kanske håller på att vända mitt i en ny lag…. issesfaktum är ju att stängning av krogarna, affärerna osv har smakat mycket mindre än det kostatÅterigen till FHM som i sin statistik visar att 4.000 av de 8.000 avlidna har bott på speciellt boende och ytterligare 2.000 har haft hemtjänst….. de enda som kan skapa smittspridning i dessa grupper är en personal som inte utför jobbet enligt de rekommendationer om hygien och skydd som FHM förordat…. sedan att timanställda förefaller friskare än andra kan ju bero på att de inte är så känsliga heller…..  och av de typ 7.500 avlidna 70+ har typ endast 1.000 lagts in på IVA…. kan ju bero på att då det var som hetast i våras hade inte ens alla förstärkningar med fältsjukhus räckt för att på ett bra sätt ta hand om alla så krasst en del fick den vård de skulle ha medan andra inte fick det……

Swedish right wing web sites closing in protest due to the youtube closing of Swebbtv ( backup https://beta.swebbtv.se )

English swedish in the bottom

https://beta.swebbtv.se

The day before Christmas Eve, Google closed the opposition Swedish Youtube channel SwebbTV with 65,000 followers. The channel has a publishing certificate, the responsible publisher and is covered by the Freedom of Expression Act.

The closure was preceded by a number of measures from the Swedish government.

First, the government pushed through a reduction in the electricity tax for Google and Facebook to 0.5 öre / kWh, from 41.38 öre that households pay. In addition, Google has received financial support through the government’s electricity certificate system, and together the Löfven government’s subsidies to the two companies amount to billions.

During the 2018 election campaign, Minister of Justice Morgan Johansson (SocDem) then called on Google and Facebook and called on them to conduct “voluntary” censorship on the internet on behalf of the state. Also present at the meeting was Expressen’s then editor-in-chief Thomas Mattsson, who promised to provide the IT giants with information about “the dark forces that exist here and that threaten democracy”. In plain text: Which alternative media are to be opposed.

Following the deletion of SwebbTV, Morgan Johansson has sworn off his own responsibility but at the same time given his full support to Google’s action.

“It is up to Youtube to decide what they leave on their platform,” he told DN yesterday.

In other words, if Google wants to sabotage opposition media in a country where the government gives them billion-dollar subsidies, then we are not going to get involved.

The attitude is not acceptable in a democratic country.

The US Department of Justice is currently preparing legislation to prevent Google and other IT giants from “censoring legal opinions in bad faith, stating that they violate their own terms of use”. Even in the stronghold of free enterprise, those in power thus acknowledge the fact that Morgan Johansson refuses to acknowledge: That today’s opinion formation takes place digitally, and that the IT giants control the infrastructure that each individual needs to be able to take advantage of their freedom of expression.

Ahead of the election campaign, there are now, for the first time, signs that the government will completely try to close down several alternative media. The risk does not lie in new legislation banning us, but that the government uses state-subsidized companies such as IT giants and banks to shut us down from services that are necessary to run our business.

We who represent the largest alternative media in Sweden today close our websites in protest against the government’s handling of SwebbTV. At the same time, we make the following joint statement.

We demand that the government immediately take measures to ensure the constitutionally protected freedom of expression online, in particular on the publicly funded platforms Google, Youtube and Facebook.
We give our full support to the Sweden Democrats’ decision to pursue the issue in the Swedish Parliament and urge all members, regardless of party color, to work independently for freedom of expression also in a digital age.
We appeal to the public to participate in the fight for freedom of expression through a personal election cross for members who pursue issues of freedom of expression and by keeping an eye out for demonstrations, petitions and other measures for freedom of expression that may come in the future.

Erik Almqvist, editor-in-chief of Exakt24
Chang Frick, Editor-in-Chief News Today
Mats Dagerlind, editor-in-chief of Samhällsnytt
Widar Nord, editor-in-chief of Fria Tider
Vavra Suk, editor-in-chief of New Times

Swedish

Dagen före julafton stängde Google den oppositionella svenska Youtube-kanalen SwebbTV med 65.000 följare. Kanalen har utgivningsbevis, ansvarig utgivare och omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

Stängningen föregicks av ett antal åtgärder från Sveriges regering.

Först drev regeringen igenom en sänkning av elskatten för Google och Facebook till 0,5 öre/kWh, från 41,38 öre som hushållen betalar. Utöver det har Google fått ekonomiskt stöd genom regeringens elcertifikatssystem och tillsammans uppgår Löfven-regeringens subventioner till de båda bolagen till miljardbelopp.

Under valrörelsen 2018 kallade justitieminister Morgan Johansson (S) sedan till sig Google och Facebook och uppmanade dem att bedriva “frivillig” censur på internet å statens vägnar. Med på mötet var även Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson som lovade att förse IT-jättarna med information om “vilka mörkerkrafter som finns här och som hotar demokratin”. I klartext: Vilka alternativmedier som ska motarbetas.

Efter raderingen av SwebbTV har Morgan Johansson svurit sig fri från eget ansvar men samtidigt gett sitt fulla stöd åt Googles åtgärd.

“Det är upp till Youtube att bestämma vad de låter ligga uppe på sin plattform”, sade han till DN igår.

Med andra ord: Om Google vill sabotera för oppositionella medier i ett land där regeringen ger dem subventioner i miljardklassen, så är det inget vi tänker lägga oss i.

Attityden är inte acceptabel i ett demokratiskt land.

Inom USA:s justitiedepartement förbereds just nu lagstiftning som ska förhindra att Google och andra IT-jättar “censurerar lagliga yttranden i ond tro, med förklaringen att de strider mot deras egna användarvillkor”. Även i den fria företagsamhetens högborg erkänner alltså makthavarna det faktum som Morgan Johansson vägrar erkänna: Att dagens opinionsbildning sker digitalt, och att IT-jättarna kontrollerar den infrastruktur som varje individ behöver för att kunna tillvarata sin yttrandefrihet.

Inför valrörelsen finns nu för första gången tecken på att regeringen helt kommer att försöka stänga flera alternativmedier. Risken består inte i ny lagstiftning som förbjuder oss, utan att regeringen använder statsunderstödda företag såsom IT-jättar och banker för att stänga av oss från tjänster som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet.

Vi som representerar de största alternativmedierna i Sverige stänger idag våra webbplatser i protest mot regeringens hantering av SwebbTV. Vi gör samtidigt följande gemensamma uttalande.

  1. Vi kräver att regeringen genast vidtar åtgärder för att säkra den grundlagsskyddade yttrandefriheten på nätet, i synnerhet på de offentligt finansierade plattformarna Google, Youtube och Facebook.
  2. Vi ger vårt fulla stöd till Sverigedemokraternas beslut att driva frågan i Sveriges riksdag och uppmanar alla ledamöter, oavsett partifärg, att självständigt arbeta för yttrandefrihet också i en digital tid.
  3. Vi vädjar till allmänheten att delta i kampen för yttrandefrihet genom personvalskryss till ledamöter som driver yttrandefrihetsfrågor och genom att hålla ögonen öppna för demonstrationer, namninsamlingar och andra åtgärder för yttrandefrihet som kan komma framöver.

Erik Almqvist, chefredaktör Exakt24
Chang Frick, chefredaktör Nyheter Idag
Mats Dagerlind, chefredaktör Samhällsnytt
Widar Nord, chefredaktör Fria Tider
Vavra Suk, chefredaktör Nya Tider

The new language for desinformation and partly-false facts

Quanted and found at WHO the following
“With herd immunity, the vast majority of a population are vaccinated, lowering the overall amount of virus able to spread throughout the entire population. As a result, not every single person needs to be vaccinated to be protected, which helps ensure vulnerable groups who cannot get vaccinated are kept safe. ” that most people agree that flock immunity is the situation where enough people are immune so that the spread of infection does not occur is still a description that is true, however, an illness and a recovery in measles should provide some protection as well as vaccination.
Two things from science appear here
secondly, that vaccination is the way to “happiness”
and
partly which has not been said widely yet that seafaring and vulnerable do not need to be vaccinated …. have not seen that there is talk of e.g. those in nursing homes avoid ….. they talk about it very quietly …..

It is important that indoctrines are broad … and stupid ….. for info that is completely “out of bounds” is exactly as they say out there!

Hur informerar man?

Jaa det vi kan hoppas på är ju att de flesta inte hamnar på IVA iaf för visst har antalet på sjukhus nu passerat “all time high” jmf i våras men tack och lov är puckeln väsentligen lägre än i våras…..
“Det finns totalt 685 disponibla intensivvårdsplatser med respirator. Av dessa är 530 platser belagda varav 277 patienter med covid-19. 52% av landets IVA-patienter är nu covid-19-patienter. Den nationella lediga IVA-kapaciteten är 23%.” turligt nog har vi inget utbrott av säsongsinfluensan som vi vaccinerade oss mot i novermber, inga fall i våras heller, Inte följdsjukdomen lunginflammation heller…..
Ha i minnet att flera sjukhus i stockholmsområdet planerade/aviserade personalndedragningar för snart två år sedan bl.a. “dyra” nya Karolinska…
“Det är Dagens Nyheter som skriver att Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Underskottet för sjukhuset när det gick in i 2019 låg på 1,1 miljarder kronor.Karolinska har 16 000 anställda och enligt DN betyder sparpaketet på 420 miljoner kronor att 400 tjänster ska bort.”
400/16.000 = 2.5% 40år av denna neddragning blir 100% eller alla…. man kan också de det så att den naturliga avgången pensioner, byta jobb et, al,, är på denna nivå varenda år så ett långsamt ökat tryck på personalen kommer detta att innebära…..
Att man skulle prioritera sjukvården lite mera för jmf med 100k BUT årligen (kostnad initialt 25miljarder årligen) är en miljard “fikapengar” är väl inte på våra politikers karta….. och inte ens under detta pandemiår torde antalet BUT vara väsentligen under 100k heller….
“Ibland flyr människor för sina liv”ibland flyr livet människor……justsaying….

https://portal.icuregswe.org/siri/report/corona.covid-dagligen

Vaccinhysterin slår tillbaka

SWE:

Ganska “roligt” å ena sidan driver många tesen att vi har en överbefolkning på jorden och jag har läst rykten att man stoppat in medel i vaccin som begränsar fertiliteten….. MEN varför inte bara låta smittan, pandemin, ha sin gångom så är fallet? Kanske därför att en pandemi fungerar sämre än vaccin då det gäller att begränsa jordens befolkning. Det skramlar ganska högt då dessa vaccinivrare inte vill vaccinera sina egna nära och kära…..

ENG:

Quite “fun” on the one hand, many argue that we have an overpopulation on earth and I have read rumors that drugs have been put into vaccines that limit fertility ….. BUT why not just let the infection, the pandemic, have its way is the case? Maybe because a pandemic works worse than a vaccine when it comes to limiting the world’s population. It rattles quite loudly as these vaccine carriers do not want to vaccinate their own loved ones …..