The big nums… talking BUT what are they saying?

Number of cases just raw data with the testing whatever data from https://platz.se/coronavirus/

Connect with daily number of tests it´s a littele korrelated to the number of tests….

2021Q1 has a decrease in tests WHY?
The correlation with positeve tests cases is very minor…. in comparison… could be the scales?

When U test U find thats the finding from this…. everyone thates note of the data from 2020Q44 to 2021W10

Why

Hmm.. och om ett vax är dels inte alltid effektivt och inte persistent… vad göra om någon jabbats med en icke verksam jab eller jabbats i fjol? Följden blir att man kommer att hoppa mellan frihet och mindre frihet både beroende på kalendern såväl som mutationerna….
ELLER nollas alla vaxpass vid nyår?
många frågor är obesvarade dvs fort och fel…..

för vaccinerad skyddad och icke smittspridande

nu sägs att de som behandlats med de nya preparaten, vaxen, både kan bli smittade såväl som då sprida smittan vidare….
MEN
förutom lite spekulationer med sannolikheter, alla okända, blir ju nyttan att man just vaxat sig…. eller finns det en “hidden agenda”???

eng

Hmm .. and if a wax is not always effective and not persistent… what to do if someone jabbed with an inactive jab or jabbed last year? The result will be that you will jump between freedom and less freedom both depending on the calendar as well as the mutations….
OR are all wax passes zeroed at New Year?
many questions are unanswered ie fast and wrong… ..

for vaccinated protected and non-communicable

now it is said that those who have been treated with the new preparations, the wax, can both become infected as well as then spread the infection further….
BUT
apart from a little speculation with probabilities, all unknown, the benefit will be that you waxed…. or is there a “hidden agenda” ???

A perpetuum mobile?

“The company revises down the results regarding the pharmaceutical company’s covid-19 vaccine, and states that the effectiveness is 76 percent when it comes to counteracting covid-19 with symptoms of all kinds, compared to 79 as previously stated. According to the company, the vaccine also gives a 100- percent protection against a serious and critical course of the disease and the need for hospital care. “Heard from elsewhere, perhaps other wax, that the infectivity was as high as 50% …. …. becomes like a cold maybe a little sore throat and maybe a little fever and this will be persistent or long anyway … then new mutations come often and sometimes existing wax does not bite on this virus …. so then you have to start again ….. how is the spread of infection in those who have had the virus? how big is the spread of infection after a chinese wax? etc….

“Företaget reviderar ned resultatet kring läkemedelsbolagets covid-19-vaccin, och uppger att effektiviteten är 76 procent när det gäller att motverka covid-19 med symtom av alla slag, jämfört med 79 som man tidigare angett.Enligt bolaget ger vaccinet samtidigt ett 100-procentigt skydd mot ett allvarligt och kritiskt sjukdomsförlopp och behov av sjukhusvård.”Hörde från annat håll, kanske annat vax, att smittsamheten var så hög som 50% Detta bp7orde betyda att vaxade springer runt och smittar länge dvs halva alla vaxade plus alla icke vaxade iofs…. …. blir som en förkylning kanske lite halsont o kanske lite feber och detta kommer att bli persistent eller länge iaf… sedan kommer nya mutationer ofta och ibland biter inte existerande vax på detta virus…. så då får man börja om….. hur är smittspridningen hos de som haft viruset? hur stor är smittspridningen efter ett kinesiskt vax? osv…. https://www.dn.se/sverige/astra-zeneca-justerar-ned-vaccinets-effektivitet/

LikeCommentShareActive

The hidden facts

Eng.

WOW and in Sweden where we have a high mortality rate in the virus compared to the rest of the Nordic countries, no more people have died with C19 than those who die prematurely due to smoking …… vaccinate against nicotine addiction perhaps …. in some countries there are no more dead than people die due to passive smoking in Sweden type …… when should people understand that the arguments for wax are not what is said but something else ….. tobacco, cigarettes et.al. costs mainly due to a massive tax and a market that is for a few large players …. to smoke one package a day now costs 50SEK / day or 15k + annually …. two wax doses cost a couple of thousand maybe …. and to all then …… names

Swe

OJ och i Sverige där vi har en hög dödlighet i viriset jämfört med övriga norden så har inte fler dött med C19 än som dör i förtid pga rökning…… vaccinera mot nikotinberoende kanske…. i något lan har inte fler dött än det dör människor pga passiv rökning i Sverige typ…… när skall folk förstå att argumenten för vax inte är vad som sägs utan något annat….. tobak, cigaretter et.al. kostar främst pga en massiv skatt och en marknad som är för ett fåtal stora aktörer…. att röka ett paket om dagen kostar väl nu 50SEK/dag eller 15k+ årligen…. två vaxdoser kostar ett par tusen kanske….. och till alla då…… nämen

The facts…or

Tester hit och dit… vi har nu testat över 6miljoner och nästan 11% testade positivt trots att
– många av de testade har haft ordentlige symtom
– testerna visar “fel” enligt de flesta experter och felet är att de ger falska positiva svar….
– från region Stockholm fick vi veta att 12 personer haft den s.k. säsongsinfluensan, sedan i höstas, och av 54.000 testade
– ett normalt år kan ju flera tusen dö, S.I.C., av denna säsongsinfluensa……

Det är något bakom detta förutom det som MSM propagerar ut. Hela tiden talar man dramatiskt om ökning av smitta osv. och om man titta på siffror som är relevanta dvs inlagda på sjukhus, IVA samt avlidna så har det varit två toppar men den andra toppen har inte skördat lika många liv i jmf MEN antalet på sjukhus har varit större och om man i våras testade 25k/v och nu testar 250k/v är det klart att även om andelen positiva ligger på drygt 10% så blir det ju fler vilket syns i statistiken för sjukhusen…. MEN inte i samma takt dock…. så fler blir sjuka men färre råkar illa ut…. och betänk att av de avlidna 70+ så har det stora flertalet inte vårdats på IVA

siffror över sjukhusen o IVA

The virtual reality?

Swedish below
Abs: There is something unclear, strange with the figures that apply to Sweden …. the downside that correlates is the important mantra that everyone should get vaccinated. Regardless of the type of vaccine, there are at least 3 different ones, and companies type 30+ that want to sell. And what is rolling out now is mRNA based as well as DNA based, ie new vaccines that have been researched for a long time but have not found a virus to fight ….
Watched a movie from Norway. For a year now, I have assumed that this so-called “pandemic” was indeed a pandemic to that, however, after the WHO removed pandemic as a designation. Now I have landed in the fact that people do die and yes people die due to or with the help of this virus … but just like other ailments make people die nothing really strange with this …. a virus that causes inflammation in respiratory tract, a virus that like most viruses causes high fever, those with weak immune systems etc. happen badly.There will be some pick here and there based on the film but not only.Norway has just under 1,000 deaths from the flu a “normal year “and in 2020 500 died of COVID-19 ….. (apologize if the numbers are not consistent BUT most numbers increase over time quite naturally) Well Sweden has double the population and should then have double the number of deaths from the flu as well as COVID-19. That is, the flu 2,000 check is correct … but COVID-19 is said to have been 10,000 in 2020 (the figure from the total number of deaths up to 20210114 now 20210131 almost 12,000) per capita, then the mortality in COVID-19 will be 10 times more compared to Norway …. names the spread of infection could not have been so different …. or? From FHM it is shown that there are now 10,554 70+ who have died and 1,508 who have been cared for at IVA, however, it should be a part that has recovered from these 1,508 e.g. For the sake of simplicity, we can assume that 1,000 recovered, ie 500 70+ have died despite IVA and then the mathematics is that 10,000 died without receiving care at IVA, ie out of 11,591 in total, 10,000 died without IVA, ie …. 1,600 are certainly over norwegian figures which should have been 1,000 but after all the figures seem to make sense yes except when the 10,000 that were put on … without care or seriously incorrect care ….. consider that found infected 70+ is almost 55,000 so the mortality among infected 70+ is 19.4% in total … has for me that the figure a while ago was 24% and isf an upside iaf. How many were found to be infected when PCR tests can actually give every other false positive test? Did everyone have 55,000 clear symptoms? In Sweden, the number in hospitals is now 65% of the highest hospitalization and has been declining for weeks and none of the measures taken recently time may have affected this trend break. Let’s hope that the trend continues and that our establishment does not claim that a change in the law has affected without measures in general ….. And finally in the beginning when Sweden tested 25k a week, we reached 20% positive in recent months, we have been at almost 300k in week and despite a new outbreak, no more than 20% was found either and now in recent weeks declining also regarding this ….
Svenska
Abs: Det är något oklart, konstigt med de siffror som gäller Sverige…. det neda som korrelerar är det viktiga mantrat att alla skall vaccinera sig. Oaktat typ av vaccin, finns minst 3 olika, och firmor typ 30+ som vill sälja. Och det som rullar ut nu är mRNA baserat såväl som DNA baserat dvs nya vacciner som man forskat på länge men inte hittat ett virus att bekämpa…. 
Tittade på en film från Norge. Sedan ett år tillbaka har jag gått från att denna s.k. “pandemi” verkligen var en pandemi till att, dock efter att WHO tog bort pandemi som beteckning. Nu har jag landat i det faktum att visst dör människor och ja visst dör människor pga eller med hjälp av detta virus… men precis som andra åkommor gör att människor avlider inget egentligen konstigt med detta…. ett virus som orsakar inflammation i luftvägar, ett virus som liksom de flesta virus ger hög feber, de med svagt immunförsvar etc.råkar illa ut.Det kommer att bli lite plock här och där grundat på filmen men inte endast.Norge har knappt 1.000 avlidna av influensan ett “normalt år” och under 2020 avled 500 av COVID-19….. (ber om ursäkt ifall siffrorna inte är konsistenta MEN de flesta talen ökar över tid helt naturligt) Nåväl Sverige har dubbla befolkningen och borde då ha dubbelt antal avlidna av influensan såväl som COVID-19. Dvs influensan 2.000 check stämmer typ… men COVID-19 sägs varit  10.000 2020 (siffran från totalt antal avlidna t.o.m 20210114 nu 20210131 knappt 12.000) per capita blir då dödligheten i COVID-19 10 gånger fler jmf med Norge …. nämen så olika kan inte smittspridningen ha varit…. eller? Från FHM visas det att det nu är 10.554 70+ som avlidit och 1.508 som vårdats på IVA dock borde det vara en del som tillfrisknat av dessa 1.508 t.ex. för enkelhets skull kan vi anta att 1.000 tillfrisknat dvs 500 70+ har avlidit trots IVA och då blir matematiken att 10.000 avlidit utan att fått vård på IVA dvs av 11.591 totalt avlidna har 10.000 avlidit utan IVA alltså…. 1.600 är visserligen över de norska siffrorna vilket borde varit 1.000 men trots allt verkar siffrorna vara vettiga ja förutom då de 10.000 som lagts på… utan vård eller gravt felaktig vård….. betänk att konstaterat smittade 70+ är nästan 55.000 så dödligheten bland smittade 70+ ligger på 19.4% totalt… har för mig att siffran för ett tag sedan var 24% och i.s.f. en upside iaf. Hur många konstaterat smittade var det egentligen då PCR-test kan ge vartannat falskt positivt test?Hade alla 55.000 tydliga symtom?I Sverige ligger nu antal på sjukhus på 65% av högsta inläggningen och sjunkande sedan veckor och ingen av de åtgärder som gjorts den senaste tiden kan ha påverkat detta trendbrott. Låt oss hoppas att trenden fortsätter och att inte vårt etablissemang påstår att en lagändring påverkat utan åtgärder i övrigt…..Och till sist i börja då sverige testade 25k i veckan nådde vi 20% positiva senaste månaderna har vi legat på nästan 300k i veckan och trots ett nytt utbrott hittades inte mer än 20% heller och nu senaste veckorna sjunkande även rörande detta…. 
engelska