Swedish facts, in English at bottom

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bugg-i-systemet-har-gett-felaktig-coronastatistik?fbclid=IwAR22V6JQNgi6EuAmdX7RIed9k2MjWx71srxfRkBDKc0pXBGrCO-Mv0J7x00

Nyhet från SVT bra och dåigt har inte sett någotannat än 20% mortalitet på IVA-patienter men ett trist faktum kommer fram trots allt. Dvs 80% tillfrisknar efter IVA-vård. Antag att detta gäller i alla åldersgrupper. Från FHM rörande gruppen smittade 70+ (15542) : 4896 avlidna och 587 har behandlats på IVA MEN med de 20%én enligt ovan är det då så många som 4779 eller 98% som avlidit UTAN vård på IVA. Dvs “alla” smittade över 70+ som avlidit har inte vårdats på IVA öht…. och av hela gruppen smittade har ENDAST 587, 4%, behandlats på IVA. Det vore märkligt om inte fler, många fler hade tillfrisknat vid vård på IVA…
De smittade under 70 som behandlats på IVA är 1942 eller 2.6% medan för 70+ de 587 är andelen av alla smittade som behandlats på IVA endast 0.8% medan mortaliteten i gruppen är 32% medan mortaliteten för gruppen 70- är (604/58891) 1%
RIMLIGTVIS, LOGISKT, NOG HADE BEHANDLING PÅ IVA OCH ANDRA ÅRGÄRDER KUNNAT RÄDDA FLER I GRUPPEN 70+, KANSKE TUSENTALS?
OKK varför lyfter inte både SVT och myndigheter fram detta?Eller fel fråga borde vara varför blev det på detta viset korrelation eller kausalitet?
Länk:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bugg-i-systemet-har-gett-felaktig-coronastatistik?fbclid=IwAR22V6JQNgi6EuAmdX7RIed9k2MjWx71srxfRkBDKc0pXBGrCO-Mv0J7x00

News from SVT good and bad has not seen anything other than 20% mortality on IVA patients, but a sad fact emerges after all. That is, 80% recover after IVA care. Assume that this applies to all age groups. From FHM concerning the group infected 70+ (15542): 4896 deceased and 587 have been treated at IVA BUT with the 20% one as above, there are then as many as 4779 or 98% who died WITHOUT care at IVA. That is, “everyone” infected over 70+ who died has not been treated at IVA öht …. and of the entire group infected, ONLY 587, 4%, have been treated at IVA. It would be strange if not more, many more had recovered from care at IVA …
The infected under 70 treated at IVA are 1942 or 2.6% while for 70+ the 587 the proportion of all infected treated at IVA is only 0.8% while the mortality in the group is 32% while the mortality for the group 70- is (604/58891) 1%
REASONABLE, LOGICAL, ENOUGH HAD TREATMENT IN IVA AND OTHER ACTIONS COULD SAVE MORE IN THE GROUP 70+, MAYBE THOUSANDS?
OKK why do not both SVT and the authorities highlight this? Or the wrong question should be why there was a correlation or causality in this way?

OM man kan reversera 20x dream on

https://ledarsidorna.se/2020/07/intern-opinion-mot-stefan-lofven-fallde-migrationsuppgorelsen/

swe

MEN jag förvånas och förvirras och blir ganska skrämd över detta. En sak vore om man för decennier sedan hade gjort en konsekvensanalys och agerat enligt PlanDoCheckAct dvs årligen “kolla läget” typ “hur blev det”… att rusa på enligt GSG-principen och oaktat alla de “dåliga saker” som händer fortsätta “med en dåres envishet” i samma riktning…. för en sak är ju om man mot förmodan och mot all logik lyckas hantera 2020 års BUT på ett bra sätt inom ett år…. men sedan då bara sedan år 2000 har det beviljats 2miljoner UT som har upp till 20 år av “mark i träda” svårt att inse att det skulle gå att rätta till och ännu svårare och inse att man skulle kunna “ta igen” decennier av vanskötsel…. bara detta skulle ju medföra ett nollande av all invandring utom möjligtvis den rännil av kvotflyktingar som skulle räcka….

eng

BUT I am surprised and confused and get pretty scared about this. One thing would be if, decades ago, they had done an impact assessment and acted according to PlanDoCheckAct ie annually “check the situation” type “how did it become” … to rush on according to the GSG principle and notwithstanding all the “bad things” that happen to continue ” with a fool’s stubbornness “in the same direction …. for one thing, of course, if you succeed in managing the BUT of 2020 in a good way within a year …. but only then since 2000 has it succeeded granted 2 million UT who have up to 20 years of “land in the tread” difficult to realize that it would be possible to correct and even more difficult and realize that one could “take back” decades of neglect …. only this would cause a rundown of all immigration except possibly the gutter of quota refugees that would suffice ….Send feedbackHistorySaved

Fakta på begripligt språk lätt att förstå

https://www.gp.se/ledare/r%C3%A4kna-inte-med-socialdemokraterna-i-migrationsfr%C3%A5gan-1.30566145?fbclid=IwAR0TZbm9YjZUw2hf32yQu4enWCyCfuuYFNEB9CqJsPNoehMBaKwFgvG6mzc

Klart och koncist. Kausalitetn och empiri borde styra inte drömmar om ett tänkt, bra, framtida tillstånd. GSG-principen har än en gång visats förträfflig . . . ja i initiala skeden iaf . . enligt “har vi tur behöver vi inte göra något alls” sedan “efter en tid”, detta uttryck som ersätter “The clock and the calender” visar det sig att en konsekvensanalys aldrig gjorts utan då brummar bortförklaringarna fram “Vi såg det inte komma” . . . osv

Siffrorna 265—65—120….. som av i stort sett alla partier bortsetts ifrån i retoriken. Socialdemokraternas och moderaterna har ju varit de som öht lätit detta hända men MP har varit en BSD som man inte vågat/velat lämna vid vägkanten…. och därför har vi ett åtangande (en skuld) , netto på 8.000 miljarder

The cube 3×3 + millions

Is there an awareness of the establishment about our population cube? Despite 2 million BUT only since the year 2000, it looks like “the elderly” are in strong over-representation ….. OKK have the measures taken (massive immigration) produced the desired result?
There is nothing to suggest this eye …

IF we use the Hungarian variant, it will still be necessary to double the birth rate
and that immigration is set to 0

A small calculation says that there are 1.5 million for many in the group 25–89 and 1.4 million for few in the group 0-24 then there are far too few, in this calculation, in the group 90+ type 100k

Or the group working 25 – 65 is currently over-represented a mass of type 75k should provide a massive tax revenue to the state, ie we would have very good resources, for example. elderly care ….

OK the older ones, by some called the problem, ie 65+ are to the number overrepresented by 700k while those under 25 are double to the number ie it is a gain with few young people but how will it be in the long run? Yes, since we already have a hard time getting it together? Is it all that contributes perhaps, yes net even if you employ, as it is called, massively?

To be viewed until understanding

HJ har för det mesta skapat bra videos och ett antal har varit helt av briljanta. Denna video är dock typ 100 gånger bättre än någon av de tidigare, minst. Den ger kallsvett o gåshud samtidigt. Några av er har hört talas om “svarta hål” . . . just saying

HJ has mostly created good videos and a number of them have been quite brilliant. However, this video is 100 times better than any of the previous ones, at least. It gives cold sweat and goose skin at the same time. Some of you have heard of “black holes”. . . just saying

En längre kommentar

Läste ovan och synpunktyerna blev så yviga att jag skriver med källreferens.

Här har SVT städslat en dam som presenteras som expert och som påstår att all C-vitamin över 0,075 gram per dygn bara ”kissas ut” och inte gör någon nytta för vårt immunförsvar. Hon pratar fullständigt i nattmössan, solklar desinformation från SVT:s sida.

Ja och på två sätt dels att det inte skulle göra nytta dels att del inte är skadligt….. hur många gånger har inte placebo gjort nytta……?

Och sedan detta med vaccin. Hur många har inte insjuknad, avlidit, skadats osv. av vaccin? Alldeles för många och för att ett vaccin skall vara säkert behöver massiva tester göras för att säkra att en miljard vaccinerade inte skall få ett antal “misshaps” eller är man så krass att det kan ursäktas i någon typ av riskavvägning i flock?
MEN isf. försvinner helt argumenten att ha en obligatorisk vaccinering utan då lander det på var och en vilken risk man väljer att ta….
Men läkemedel som använts i 65år utan alltför stora risker, HCQ?, torde väl vara högst lämpligt för de som inte gillar vaccin att förskrivas i stället….. inte göra det svårt, hart när omöjligt att få ett recept på detta läkemedel.

OCH fortfarande är effekterna av Asiaten, upp till 5miljoner döda, som en svag vindil jmf med COVID-19 idag fatala en halv miljon med en global befolkning 3ggr så stor dvs överslag “då vi passerar 10miljoner” kan vi känna samma oro som då 1957-58.
Dessutom runt om i västvärlden landar satsningarna alltför mycket på “miljön” i stället på vård.
Råkade titta på och räkna på de data som FHM presenterar… det mantra man sade sig ha att skydda de äldre har inte fungerat då 4500 av de drygt 5000 som avlidit i COVID-19 är 70+…. det ytterligare konstiga är att då man gräver i siffrorna så är det under 20% av de avlidna, 70+, som ens erbjudits intensivvård…..

osv…..

Min analys av FHM´s data

https://bjornwiklund.wordpress.com/2020/06/19/details-from-fhm-the-myth-addon/

Details from FHM (More on the attempt taking care of the old old)

https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa?fbclid=IwAR0obJMWRCMKzrwkX6p-NNO3C9gPwLuAWuqjHxksGh45uvrdRBauO6lNnn8

Calc från länken ovan english below
grupperna:

antal i gruppen, antal i gruppen smittade, antal som vårdats på IVA, antal ur gruppen som avlidit

99 627: 90+ 3223, 0, 1292 [fatality of infected 40%]

436 679: 80–89 5906, 95, 2088 [fatality of infected 35%]

989 013: 70–79 4988, 456, 1105 [fatality of infected 22%]

60–69 6397, 704, 358 [fatality of infected 5.6%]

50–59 10439, 601, 146 [fatality of infected 1.4%]

40–49 9198, 269, 42 [fatality of infected 0.46%]

bottom line så har 1292+2088-95+1105-456=3994 avlidit utan IVA vård i de 3 äldsta kohorterna….

dock i värsta fall har 4485 avlidit utan IVA-behandling dvs alla som behandlata på IVA har “friskförklarats/överlevt” om vi räknar in 146 och 42 i gruppen EJ IVA skulle typ 200 ytterligare avlidit utan IVA….som mest har 556 vårdats på IVA samtidigt…

English from translate WPR (UPA)

Calc from the link above english below
the groups:

The cases in the group, number in the group infected, number cared for on IVA(Intensive care), number from the group who died

99 627: 90+ 3223, 0, 1292 [fatality of infected 40%]

436 679: 80–89 5906, 95, 2088 [fatality of infected 35%]

989 013: 70–79 4988, 456, 1105 [fatality of infected 22%]

60–69 6397, 704, 358 [fatality of infected 5.6%]

50–59 10439, 601, 146 [fatality of infected 1.4%]

40–49 9198, 269, 42 [fatality of infected 0.46%]

bottom line, so 1292 + 2088-95 + 1105-456 = 3994 died without IVA care in the 3 oldest cohorts …. but in the worst case 4485 died without IVA treatment ie everyone who treated at IVA has been “well explained / survived” if we count 146 and 42 in the group NOT IVA would type 200 further died without IVA …. most 556 were cared for at IVA at the same time …

The attempt regarding taking care of the old old

In Sweden during the COVID-19 outbreak it was said that the old old, people in the 80’s and 90’s should have special care in order not to get infected.

AND how did that work in the link below the official figures can be found.

https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa?fbclid=IwAR0obJMWRCMKzrwkX6p-NNO3C9gPwLuAWuqjHxksGh45uvrdRBauO6lNnn8

WELL… looking in the groups, from left to right
Sjukdomsfall—Intensivvårdade—Avlidna
which in English will be
Illness/Cases — Intense nursed — Deaths
90+ years cases 3 191 (hover on the graphs and you will see the numbers), from a group of 100 000, intensive care 0 (zero) and
deaths/fatal 1 265 (more than 1% fatal in the group and 35% fatal of the infected) i.e. NONE was put in intensive care WHY…..

80-89 cases 5 832, from a group of 500 000 , of those 95 was put into intensive care while
2 039 ended fatal, ( 0.4% fatal in the group and 35% fatal of the infected), a guess is that intensive care will quite fatal also so
2 000 was not given intensive care why??

70-79 cases 4 928, from a group of 1 000 000 , into intensive (IVA) care 452 and
fatal 1 102, ( 0.1% fatal in the group and 25% fatal of the infected), so at least 500 was not put into IVA

So between 3 500 and 4 000 of the fatal, AT LEAST approximate 80%, were NEVER put into IVA (intensive care) WHY ?


What care was performed/given instead?


Back Seat Drivers??

I have a slightly different picture. Those who were initially tested were primarily those with severe symptoms, ie at an ocular examination already considered sick. At the same time or a little later, they also started testing “on the front”, ie those who worked with these patients ….

V23 was tested 50,000 before, only half a week or even a month ago even less tested …. In China, tested through temp etc and not always (in the beginning IAF) with real tests.

If you test twice as many, but still among those on the front and those with symptoms, the number of infected should also be doubled …. or how … so the greatly increasing number of infected is largely due to the fact that more people are simply investigating. ..
I have followed the numbers concerning tests and you still find 1 in 6 among those tested ….
Do not understand why you look at the number of fatalities that are steadily declining despite this increase in infected as well as that the number in health care has halved since a couple of months …… the danger is not practiced but with all the trends we see, the pandemic is changing. …. at least concerning the fatal and the patients in the health care ….. do not understand why you now “scare” people …. it should have been done months ago to even more effect of the measures put on us ordinary BUT mainly, at the beginning of the year, visits to the elderly housing should be stopped, reduced the “rubbing” between the residents as well as those who work there and in some cases at several housing units, provided relevant protective equipment on time, etc …. our politicians and authorities seem to be governed by those responsible in groups 3 and 4, ie those who want to see the facts before doing something …. and then it is already too late …. and what I have proposed to make sure people stay home when they have symptoms …. let the state pay wages to hourly employees who otherwise b smile without income if they stay at home …….
BUT if you think that, which is not unlikely (Bejing now), a second wave of the infection will come, it is good if we Sweden has everything to fight the infection / pandemic …
as in tennis we get a second serve …….;)

So incredibly sad just that so many were affected …..
but this should teach us to be proactive not reactive and very good at explanations …….

And of course we should not travel around other countries for both reasons of course ….. and of course everyone who travels to Sweden should automatically quarantine for a few weeks ……