A circle

Swe

1. Alla kan bli smittade av detta hemska virus (de som orsakat pandemin alltså) 2. Alla, förmodligen kanske endast de smittade, kan smitta andra en punkt 1
Hur ska då smittspridningen stoppas?Den indiska metoden?Eller den nyligen lanserade Japanska?eller någon annan metod som gått under radarn…..
I Kina finns också 2-3 vaccin som getts till 100-tals miljoner kanske det vore något att överväga eller vi kanske hamnar på ruta 1 iaf.?
Å andra sidan är dödligheten fortfarande lägre än dödligheten pga rökning…. mycket….. och rörande de unga som inte isolerats har det dött ungefär en per årskull…. just saying regarding vaxing children…

Eng

  1. Everyone can get infected by this horrible virus (those who caused the pandemic)
  2. Everyone, probably perhaps only those infected, can infect others in point 1

How then should the spread of infection be stopped?
The Indian method?
Or the recently launched Japanese?
or any other method that went under the radar …..

In China, there are also 2-3 vaccines that have been given to hundreds of millions, maybe that would be something to consider or we might end up in box 1 anyway.?

On the other hand, the mortality rate is still lower than the mortality rate due to smoking …. a lot ….. and concerning the young people who are not isolated, about one per year litter has died …. just saying regarding waxing children …

The Cocid19 still kicking at the same pace…

Pls take note that the Y-axis is scalen logaritmic so any variation is kompressed….

and here is the linear scale.. probably this figures gives the mnedia, and big pharma, headlines… N:B. India used Ivermectin, will get to Japan tooo

And just as a coincidence Japan has started treatment with Ivermectin

Biofuel pure hoax? (Biobränsle ren hoax? )

Eng;

Stumbled across a pdf from LRF PDF How much carbon binds the forest? – LRF when it is said that a diesel car needs half a hectare to be driven i.st.f. diesel growth per year thus. The forest needs 70 years to be recreated (and in the meantime carbon dioxide forms this fantastic renewable)
Every wagon in the country then needs to have 35 hectares per wagon that stands and grows … if we have 40 million hectares of area in the country and everything produces biofuel, this will supply type 1 million cars …. here it will be strange that with the napkin calculation, based on LRF, that’s enough for 1 million wagons …. ie 20% of today’s cars ….. not to mention the trucks / transport sector that need MTUP as much … ie we have to remove cars type ….. .

SWE:
Råkade snubbla över en pdf från LRF PDF Hur mycket kol binder skogen? – LRF dä man säger att en dieselbil behöver en halv hektar för att köras i.st.f. diesel tillväxtenper år alltså. Skogen behöver 70år för att återskapas (och under tiden bilda koldioxiden detta fantastiska förnybara)
Varje vagn i landet behöver då ha 35hektar per vagn som står och växer… om vi har 40miljoner hektar areal i landet och allt producerar biobränsle kommer detta att försörja typ 1miljon bilar…. här kommer det konstiga att med servettkalkylken, baserat på LRF, räcker det till 1miljon vagnar…. dvs 20% av dagens bilar….. för att inte tala om lastbilarna/transportsektorn som behöver MTUP lika mycket… dvs vi måste plocka bort bilar typ……

The PCR-tests…

Regarding PCR in US and in SWE

eng

However, you can’t both eat the cake and keep it…. in the US you have numbers that will be a big nail to hang your hat on…. 40million cases of 600million (1.7 per capita) tests or tadaa 7% positive…. here due to our toughness we have tested only 12 million (just over 1 test per capita) m and over 9% positive test….. We’ve been testing for, like, 18 months. then we have suddenly seen that everyone has iaf with PCR measurements had the infection— wow

swe

Dock man kan inte både äta kakan och ha den kvar…. i USA har man siffror som blir en rejäl spik att hänga mössan på…. 40miljoner fall av 600miljoner (1,7 per capita)tester eller tadaa 7% positiva…. här pga vår seghet har vi testat bara 12miljoner (drygt 1 test per capita) m och dryga 9% positiva test….. vi har testat i typ 18 månader säg att varje infektion sitter kvar i ett par månader… då har vi plötsligen sett att alla har iaf med PCR-mått-mätt haft smittan— wow