Hur man än gör . . .

Mycket väsen för ingenting

Intressant….
Ett ekonomiskt resonemang eller mer?
Först dock bara ett förtydligande rörande:

“Andelen helårsanställda bland flyktingar, inberäknat flyktingars anhöriga, uppgick efter åtta år i landet till 25 %. Efter femton år är blott 34 % i arbete (RUT 20160223). Det finns alltså anledning att ompröva idén att diverse bidrag är vägen till arbete och självständighet.”
eller som man frågar får man svar….
detta gäller alla som beviljades asyl sedan 15 år tillbaka dvs det finns också siffror per kohort och efter 15 år så har den kohorten helårsarbete till 50% dock att hälften av de utrikes födda har jobb efter 15 år medan inrikes födda till 100% har helårsarbeten direkt (efter att ha uppnått arbetsför ålder) så lite bättre är det men att endast hälften kommer i “riktigt” arbete livslångt är ett faktum som gör att varje kohort ökar antalet försörjda/”de facto pensionärer” . .
Vad sades den stora ekonomiska fördelen med invandring vara?
Hand upp…någon???

sedan
“Lösningen på dilemmat är, i vanlig ordning, ytterligare ett bidrag. Nyanlända kan sedan tidigare få bidrag på ca 9000 i månaden för att läsa in gymnasiet. Nu ska samma möjlighet ges för att skaffa sig en fullgod examen från grundskolan: ett ”studiestartstöd” erbjuds nyanlända som läser på grundskolenivå. Regeringen räknar med att ungefär 15 000 personer kommer att utnyttja detta erbjudande, till en kostnad av en miljard om året. ”

och

“En integrationspolitik som bygger på idén att vuxna människor behandlas som barn, ett kravlöst curlande av arbetsföra män och kvinnor fungerar inte. Det måste skapas incitament för människor att anstränga sig, att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen försörjning. Grundprincipen måste vara att den som är frisk och arbetsför tar ansvar för sin egen försörjning och bidrar till samhället genom att betala skatt. Alla medborgare i ett samhälle har samma ansvar för att det gemensamma ska fungera. Det är ohållbart att stora grupper undantas från denna princip genom att ges möjlighet att leva på bidrag utan krav på motprestation.”

Det finns en ny rapport från SACO där man belyser att akademiker, de som studerat alltså, får en livslön lägre än de som studerar . och ändå räknar man här in en massa saker som påverkar slutsatsen positivt t. ex. livslön till 85 år, alla startar vid 18 år osv…..
Den bistra verkligheten är att ackumulerad lön då man jämför att studera med att inte studera inte blir lika förrän vid 50 års ålder……
och många som räknar ekonomiskt studerar då inte . . endast de som vill ha ett specifikt jobb studerar….

Förmodligen så är den ansträngning, de försakelser och det slit som studier innebär inte “värt pengarna” . . inte ens för de som försörjs av samhället under studietiden . . .

Kort det krävs ännu mer för att göra en förändring på riktigt…..

De åtgärder som föreslås ger inget plus pekuniärt till staten, ger inte “lön för mödan” för de som erhåller subventionerade studier och jag antar att även högskolestudier är subventionerade….så det blir ett inträde till arbetslivet sent i livet…..
så det enda positiva är att man visar en statistik som “ser bra ut” då man bara redovisar ett par rader i kostnads/inkomst analyserna

Att “. . . återvända till en politisk hållning som premierar hårt arbete och ansträngning. ” som ger resultat kräver mer krav, mycket, än färre….
i en omfattning som väldigt få partier ställer sig bakom….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s