Den ohållbara Globalismen 2

Tänk om sunt förnuft, logik och empiri tillåtits styra i stället för att samla till de som redan har mer än det kan dra nytta av……

anthropocene

images

Efter den globala metabola pandemin som främst är orsakad av processad industrimat med farligt högt kolhydratinnehåll tillsammans med rester av giftiga bekämpningsmedel och rader av syntetiska onaturliga tillsatser, utgör den utbredda användningen av matlagning över öppen eld det näst allvarligaste globala miljöproblemet.

Fattigdomen det näst största miljöproblemet

Enligt WHO lagar och värmer 3 miljarder människor runt om i världen sin mat över öppen eld och på primitiva spisar som bränner ved och kol samt torkad djurdynga och växtdelar. Över 4 miljoner människor dör årligen i förtid av sjukdomar orsakade av rökgaser från matlagningen och uppvärmningen med dessa bränslen och mångfalt fler får sin hälsa och livskvalitet skadad. Mer än hälften av dödsfallen bland barn under 5 år är orsakade av lunginflammationer som vållas av partiklar (främst sot) som inandas i inomhusluften. Detta är ett kolossalt miljöproblem vars orsak är utbredd fattigdom.

Den vanliga förekomsten av matlagning och uppvärmning med öppna…

View original post 672 more words

Advertisements

Att hitta dem som det är mest synd om, en HOAX eller “mission impossible”

Det f.d ambassadören m.m.

Sverker Åström

skrev en artikel i DN för hemskt länge sedan rörande invandring, migration, ta hand om nyanlända etc.

Dvs beskrev problemet och föreslog en lösning.

Problemet var då och är förmodligen ännu mer förekommande nu att det är väldigt synd om miljontals människor. Just nu uppskattas siffran till 65 miljoner varav 20% har flytt sina hemländer, drygt 10 miljoner alltså.

Svensk politik då var att vi (folket/etablissemanget/myndigheterna/verken) försökte identifiera vilka det var “mest synd om” och bevilja uppehållstillstånd för dessa (UT).

Vet faktiskt inte  hur typ av asylsökande då fördelades men vill minnas att det var mindre andel asylsökande och större andel kvotflyktingar et. al.

MEN man ägnade stor ansträng på att just “mäta” det man benämde “synd om” skulle närmast vara som nu det som kallas utsatta länder, grupper etc.

SÅ menade att det fanns och rimligtvis skulle komma att finnas inom överskådlig tid så många i världen som det var “mest synd om” att vi skulle inte kunna hjälpa, ta emot, alla långt därifrån.

Hans förslag var att inte bara lägga fokus på “synd om” utan även beakta vilka som bäst skulle kunna bidra till det svenska samhället, givetvis ur denna grupp som man redan identifierat som “mest synd om”…och argumentet var ju att på så sätt skulle samhället snabbast växa sig starkare och på så sätt hjälpa fler…

. naturligtvis helt logiskt MEN innehåller ju ett avsteg från nuvarande urval dvs GSG-principen..dvs inget urval . .

detta föll inte i god jord inom det som senare blivit betecknat PK dvs frivilligorganisationerna såväl som de som redan då hade ett gott och rikligt bröd för dagen i denna statligt och kommunat finansierade godhet…ingen nämnd ingen glömd…..hemskt är att inte ens de volontärer som verkar inom “alternativa media” second opinion tillåts komma till tals utan “spott och spe”

Som sagt det gick inte då och det går ännu mindre nu att genomföra något sådant utan fortfarande så kan vi, samhället, inte välja vilka som skall beviljas UT utan urvalet sker i det dolda . . . min gissning är att de styrmekanismer och regleringar som nu finns används för att reglera volymer utan att egentligen titta på nyttan av de miljarder som årligen spenderas av MV. OCH efterföljande livslånga åtaganden mer nedan.

Att hjälpa på plats finns fortfarande inte, att skapa någorlunda vettiga flyktingläger i närområdena finns fortfarande inte på kartan…. kanske någon tappar sin miljonlön då såväl politiker, som debattörer, proffstyckare et. al.

Sedan att om antalet asylansökningar minskar från 160 000 till 30 000 (2015–>2016) så ökar andelen beviljade UT från 30% till 60% S.I.C. utan att läget i världen ändrats och N.B. hade genom den förda invandringen gjortnytta hade naturligtvis färre kunna få UT. För läget i världen har naturligtvis inte så markant försämrats tvärtom…

Så miv minskad efterfrågan på en marknad så sjunker naturligtvis priset…..dvs det krävs mindre “tyck synd om” för ett UT……

eller “hemska tanke” de som har sitt bröd för dagen i detta mottagande et. al. ser sina jobb hotade varför de med “näbbar och klor” vill hålla “volymerna” uppe . .

sedan att hela systemet har naturligen har en tröghet är en annan sak dock en kapacitet hos MV på 3 000 behandlade ärenden i veckan eller kanske det tar två veckor borde ta denna tid . . . vad gör att det tar månader och år för att ett beslut skall kunna fattas persistent? Även här att de som har sitt bröd för dagen här vill “ha jobbet kvar”?

Redan för ett halvsekel sedan byggde man flyktingläger i närområden av kriser och krig… att vi på 50 år inte skapat bättre möjligheter i närområden är synnerligen konstigt . . vad har inte byggts i MENA-länder under detta halvsekel . . måste ju finnas närområden där samma språk råden etc….

Osså demografin:

Har siffror från SCB för att beskriva hur bra demografin påverkas av den förda invandringen till Sverige.

 1. utrikes födda

lejonparten av invandringen till Sverige under ett decennium och lite till dessutom finns i “rullorna”

den hemska slutsatsen att detta äe en “importerad” demografi så är ännu “sämre” än den svenska med de PK´s mått mätt… inga barn nästan…dock samma andel ungdomar

dvs en “tickande bomb” om några år…

dessutom smäller det redan hela tiden eftersom de i arbetsför ålder, 50% inrikes födda med en minst 80%-ig sysselsättning i helårsarbeten medan utrikes födda efter 15 år till 50% (av de i arbetsför ålder) kommer i arbete dvs den, persistent, fina siffran på 67% blir de fakto högst 33% långsiktigt dvs de facto flyttas 34% av de 25–64 år till gruppen 65+ som då blir 50% av utrikes födda . . . jaa vad kan inte gå fel med denna invandring och N.B. siffroen om helårsarbete är ju förda över 15 år, ingen fling, och ingen absolut ingen tror väl att andelen i helårsarbeten i varje kohort ökar genom en massiv invandring . . ja förutom då att staten och kommunerna skattefinansierar jobben . . dvs använder våra surt förvärvade pengar till att, bildlika talat, måla en genomrostig bil gång på gång…

Denna drygt halv miljonen människor kommer att kosta livslångt….och mycket på alla sätt….dvs decennier av kostnad och ökande iom att antalet ökar medan demografin är persistent…

Nåja men i nästa generation då hur ser det ut där….??

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/02/06/demografi-ii

här ser det då “bättre ut på sikt” men naturligtvis inte förrän decennier typ även om det inte visas här så är hälften av denna kohort i gruppen 0-14 år dvsi skolan “say no more”

Dock ser vi att det föds fler barn per vuxen i denna grupp… S.I.C.

Faktiskt så verkar det bli 3–4 barn/familj . . dvs VAB, föräldraledighet osv belastar de i arbetsför ålder rätt hårt

förutom att

andel i helårsarbete gör dock att även denna grupp persistent kommer att vara en kostnad…

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/02/06/demografi-iii

här ser vi att demografin glider mer till färre barn och fler äldre…andelen i arbetsför ålder är som för inrikes födda och då blir ju andelen “tärande” i båda grupperna likadan så att det löser inte vårt demografiska problem förrän möjligtvis om ett decennium dock eftersom de o arbetsför ålder bara kommer i ett helårsarbete till 50% persistent har vi även här en för stor andel äldre + de facto äldre 30% så livslångt en kostnad för denna grupp och N.B. persistent eler t.o.m. värre pga de stora s.k. “volymerna”

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/02/06/demografi-iv/

Här har jag sammanställt för de tre grupperna ovan

 • det finns inte en väsentligt större del bar och unga utan mera lika befintlig demografi samt att den demografiska föråndringen inte finns trots allt prat om att invandring till Sverige skulle förbättra demografin lite bättre stöd till barnfamiljer skulle förmodligen ganska snabbt öka andelen i gruppen inrikes väsentligt hur svårt kan det vara…
 • sedan som vanligt att andelel 65+ är mindre
 • MEN justerat för detta med 50% i helårsarbe blir den totala andelen 65+ de facto 40%

Så inte ens i någon av de tre sammanställningarna ocan har eller kommer att få någon positiv påverkan på det svenska samhället uta det kommer att i decennier vara en kostnad som etablissemanget tagit på sig men som vi skattebetalare tvingas betala för…..

Om nu decennier av försök till förbättring av demografin, från flera olika regeringar, inte gett annat än ackumulerade kostnader…

 1. kommer en fortsatt invandring speciellt på kort sikt, decinnier, att göra annat än att öka belastningen på landet?
  • Svar NEJ!
 2. finns det andra lösningar ja flera olika
  • sök jobb där det finns jobb inom de sektorer med låglönejobb som vi exporterat till dessa länder
  • m.fl.

 

ORD och inga visor

Spectator

 

“Until fairly recently, Sweden was admired for its progressive social policies. Today, one in seven voters supports the Sweden Democrats, a populist party until recently reviled in polite Swedish society.”

Där kom den ja…..

 

“The problems relating to immigration have been building up for years, but the country’s left and right were united in maintaining employment regulations and rent controls that kept immigrants unemployed in ghetto-like suburbs. As a result, we lost valuable time. Three years ago, there were riots in socially deprived areas of Stockholm, and it’s only got worse since then. “

Osså denna naturligtvis skall “vanligt folk” avstå för etablissemangets misstag…

Förmodligen hade en radikal minskning av volymerna gjort alla dessa klämkäcka råd “von oben” obsolete…

OCH MSM´s damage control fortsättter
“Such horrific stories raise the fear that the authorities have lost control. This is reflected in the extraordinary rise of the Sweden Democrats. There have also been a spate of attacks on refugee centres, some of which have been burnt down. For many, this seems like history repeating itself — similar attacks occurred in the 1990s, after a rapid influx of Balkan refugees. Such acts cast a dark shadow over our reputation for tolerance.”

The Trans Border Empire

BRA!

anthropocene

imgres

Det som jag i tidigare krönikor på den här bloggen neutralt benämnt den västliga hegemonin eller den angloamerikanska oligarkin framstår allt mer som ett gränslöst ytterst sammanflätat imperium. Det har vuxit till global dominans under de senaste hundra åren. Internet och informationsspridning fri från de globala mediemonopolen, avslöjar för var dag allt mer av denna enorma maktkoncentration som skapat det jag vill kalla the Trans Border Empire (TBE) styrd och dominerad av en handfull oerhört förmögna familjeklaner. Deras maktkoncentration har möjliggjorts av ett västligt politiskt etablissemang som snöat in på idén om en gränslös överstatligt styrd värld. Nu kommer motståndet, västvärldens folk vill inte ha detta elitistiska samhälle och revolterar därför.  Valet av Donald Trump till USA:s president har blottat vad vi tidigare bara anat och helst velat tänka bort. Kriget mellan den styrande välbärgade eliten och folkets breda lager har kommit upp till ytan.

Affärslogiken styr utvecklingen

Det…

View original post 1,592 more words

Varför?

Vad ett verk en bok uttrycker är ju, eller borde vara, lätt att bemöta och “hissa eller dissa”.
En bok är ett färdigt alster, en sittande fågel, som man kan och får studera, läsa och formulera synpunkter kring.

Så hur svårt kan det vara att sätta sig ned, läsa boken, grundligt, och sedan bedöma bokens kvalité, relevans osv?

Speciellt borde kritik som renderar att ett alster som kunder/skattebetalare vill att ett bibliotek skall ta in vara av typen att ingen efterfrågat boken.

Härda ut, kära läsare, detta verka bli längre än jag trodde från början.

“Ekerö biblioteks verksamhet utgår från Ekerö kommuns biblioteksplan, bibliotekslagen samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Vårt yttersta syfte är att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekets samlingar ska utmärkas av mångsidighet och mångfald. Målsättningen är att inte köpa in böcker som stöder rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna.”

Många sidor att läsa igenom och tolka för att komma till slutsatsen att denna bok inte “passar”.
Tittade på just
“.. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter..”
8 sidor med artiklar citerar

Article 30 :
“Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.”

dels mycket att tillämpa

dels att även bibliotekets agerande rimligtvis faller under bedömning/granskning med de 30 artiklarna tagit i beaktande.
N.B. borde alltså vara väldigt lätt att dels referera till någon specifik, eller några specifika artiklar dels att referera till de ställen i boken “MASSUTMANING” där det finns avvikelser från någon av UN´s artiklar.

I bibliotekslagen verkar det finnas mycket av kamerala bestämmelser och ganska lite av en granskning av innehåll i böckerna.
Biblioteksplanen har jag inte tagit detaljerad del av men den verkar ganska väl följa lagen.
Alltså lagen och planen styr de mer praktiska sakerna osv i bibliotekets verksamhet vilket generellt är en öppenhet och tillgänglighet även för böcker som inte har ett så stort allmänintresse men som ett antal efterfrågar.

Alltså borde detta med att inte ta in denna bok vara helt grundat på bokens innehåll grundat på en eller flera UN´s 30 artiklar . .

Intressant vore då att mer specifikt peka på vad i boken som avviker från dessa.
Min tolkning är att boken varken stöder rasism, uttrycker könsfördomar eller manar till förföljelse.

Alltså landar kritiken i att boken
“på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna. ”

Så lätt att välja vilken/vilka av de 30 artiklarna som inte respekteras?

Att ha flera hundra referenser, 499?, är ett stort material som tar även för en mycket van läsare många timmar/dagar/veckor att sätta sig in i och förstå förutom att hålla i minnet.
Dessutom är, även om jag inte ens har titeln på alla i minnet, många av de refererade alstren vetenskapliga publikationer etc. som alla finns i offentlighetens ljus alltså för alla fakta etc. i dessa referenser ansvarar respektiva organisation, tidning, vetenskapsman, författare . . och att referera till offentligt material från MSM, Statlig verksamhet SCB etc. är ju helt rätt och eventuell kritik skall landa på alstrens författare/ansvariga och inte på budbäraren.

Intressant att få ta del av vad detta beslut grundar sig på mer specifikt….

Jag har ett stalltips men min kritik mot detta kommer att bli att det inte finns i det som bibliotekets beslut grundas på…

Tino Sanandaji

Veckans mest kusliga mail från en läsare som försökte beställa Massutmaning från Ekerö bibliotek, i enlighet med bibliotekslagen:

“Ekerö biblioteks verksamhet utgår från Ekerö kommuns biblioteksplan, bibliotekslagen samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Vårt yttersta syfte är att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekets samlingar ska utmärkas av mångsidighet och mångfald. Målsättningen är att inte köpa in böcker som stöder rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna.

För att avgöra huruvida vi anser ett verk lämpligt att köpa in tittar vi på recensioner, samt i vilka sammanhang de förekommer, uppmärksammar diskussioner som förs om verket och vi tittar även på förlaget och dess tidigare produktion. Vad gäller Tino Sanandajis Massutmaning är den utgiven på eget förlag och är den enda boken i Kuhzad förlags katalog. Att boken helt och fullt ligger under författarens kontroll är i detta fall något komprometterande. Det finns inga synliga faktagranskare inblandade, vilket är fallet vid alla seriösa förlag. Eftersom vi själva inte är kapabla att avgöra verkets relevans avstår vi hellre från att köpa in”
.

Massutmaning har faktagranskats av tre toppekonomer, och de flesta kapitel av fler. Ingen har ännu påvisat några faktafel, och boken har fått positiva omnämnanden på SVD, GP, Expressen, Dagens Samhälle, Ekonomistas, Dagens Næringsliv med fler. Ekerös bibliotekarie försöker vilseleda med trams om förlag, som om alla marxistförlag Ekerö bibliotek tar in böcker från är externt faktagranskade. Ca femtio svenska bibliotek har redan tagit in min bok, inklusive flera universitetsbibliotek. 111 personer står på kö i Göteborgs stadsbibliotek för ett exemplar av boken.

Biblioteksföreningen skriver: ”Folkbibliotekets samlingar och tjänster ska inte vara föremål för någon forma av ideologisk, politisk eller religiös censur”

Kommunala bibliotek är inte en lekstuga för kulturvänsterns censur, och det är ingen slump att bibliotekarien i fråga tipsar besökare om kommunistliteratur. Det är på gränsen till förtal att hävda att regler mot ”rasism” motiverar utestängning av min bok. Ekerö bibliotek är skyldig mig en ursäkt.