Att hitta dem som det är mest synd om, en HOAX eller “mission impossible”

Det f.d ambassadören m.m.

Sverker Åström

skrev en artikel i DN för hemskt länge sedan rörande invandring, migration, ta hand om nyanlända etc.

Dvs beskrev problemet och föreslog en lösning.

Problemet var då och är förmodligen ännu mer förekommande nu att det är väldigt synd om miljontals människor. Just nu uppskattas siffran till 65 miljoner varav 20% har flytt sina hemländer, drygt 10 miljoner alltså.

Svensk politik då var att vi (folket/etablissemanget/myndigheterna/verken) försökte identifiera vilka det var “mest synd om” och bevilja uppehållstillstånd för dessa (UT).

Vet faktiskt inte  hur typ av asylsökande då fördelades men vill minnas att det var mindre andel asylsökande och större andel kvotflyktingar et. al.

MEN man ägnade stor ansträng på att just “mäta” det man benämde “synd om” skulle närmast vara som nu det som kallas utsatta länder, grupper etc.

SÅ menade att det fanns och rimligtvis skulle komma att finnas inom överskådlig tid så många i världen som det var “mest synd om” att vi skulle inte kunna hjälpa, ta emot, alla långt därifrån.

Hans förslag var att inte bara lägga fokus på “synd om” utan även beakta vilka som bäst skulle kunna bidra till det svenska samhället, givetvis ur denna grupp som man redan identifierat som “mest synd om”…och argumentet var ju att på så sätt skulle samhället snabbast växa sig starkare och på så sätt hjälpa fler…

. naturligtvis helt logiskt MEN innehåller ju ett avsteg från nuvarande urval dvs GSG-principen..dvs inget urval . .

detta föll inte i god jord inom det som senare blivit betecknat PK dvs frivilligorganisationerna såväl som de som redan då hade ett gott och rikligt bröd för dagen i denna statligt och kommunat finansierade godhet…ingen nämnd ingen glömd…..hemskt är att inte ens de volontärer som verkar inom “alternativa media” second opinion tillåts komma till tals utan “spott och spe”

Som sagt det gick inte då och det går ännu mindre nu att genomföra något sådant utan fortfarande så kan vi, samhället, inte välja vilka som skall beviljas UT utan urvalet sker i det dolda . . . min gissning är att de styrmekanismer och regleringar som nu finns används för att reglera volymer utan att egentligen titta på nyttan av de miljarder som årligen spenderas av MV. OCH efterföljande livslånga åtaganden mer nedan.

Att hjälpa på plats finns fortfarande inte, att skapa någorlunda vettiga flyktingläger i närområdena finns fortfarande inte på kartan…. kanske någon tappar sin miljonlön då såväl politiker, som debattörer, proffstyckare et. al.

Sedan att om antalet asylansökningar minskar från 160 000 till 30 000 (2015–>2016) så ökar andelen beviljade UT från 30% till 60% S.I.C. utan att läget i världen ändrats och N.B. hade genom den förda invandringen gjortnytta hade naturligtvis färre kunna få UT. För läget i världen har naturligtvis inte så markant försämrats tvärtom…

Så miv minskad efterfrågan på en marknad så sjunker naturligtvis priset…..dvs det krävs mindre “tyck synd om” för ett UT……

eller “hemska tanke” de som har sitt bröd för dagen i detta mottagande et. al. ser sina jobb hotade varför de med “näbbar och klor” vill hålla “volymerna” uppe . .

sedan att hela systemet har naturligen har en tröghet är en annan sak dock en kapacitet hos MV på 3 000 behandlade ärenden i veckan eller kanske det tar två veckor borde ta denna tid . . . vad gör att det tar månader och år för att ett beslut skall kunna fattas persistent? Även här att de som har sitt bröd för dagen här vill “ha jobbet kvar”?

Redan för ett halvsekel sedan byggde man flyktingläger i närområden av kriser och krig… att vi på 50 år inte skapat bättre möjligheter i närområden är synnerligen konstigt . . vad har inte byggts i MENA-länder under detta halvsekel . . måste ju finnas närområden där samma språk råden etc….

Osså demografin:

Har siffror från SCB för att beskriva hur bra demografin påverkas av den förda invandringen till Sverige.

 1. utrikes födda

lejonparten av invandringen till Sverige under ett decennium och lite till dessutom finns i “rullorna”

den hemska slutsatsen att detta äe en “importerad” demografi så är ännu “sämre” än den svenska med de PK´s mått mätt… inga barn nästan…dock samma andel ungdomar

dvs en “tickande bomb” om några år…

dessutom smäller det redan hela tiden eftersom de i arbetsför ålder, 50% inrikes födda med en minst 80%-ig sysselsättning i helårsarbeten medan utrikes födda efter 15 år till 50% (av de i arbetsför ålder) kommer i arbete dvs den, persistent, fina siffran på 67% blir de fakto högst 33% långsiktigt dvs de facto flyttas 34% av de 25–64 år till gruppen 65+ som då blir 50% av utrikes födda . . . jaa vad kan inte gå fel med denna invandring och N.B. siffroen om helårsarbete är ju förda över 15 år, ingen fling, och ingen absolut ingen tror väl att andelen i helårsarbeten i varje kohort ökar genom en massiv invandring . . ja förutom då att staten och kommunerna skattefinansierar jobben . . dvs använder våra surt förvärvade pengar till att, bildlika talat, måla en genomrostig bil gång på gång…

Denna drygt halv miljonen människor kommer att kosta livslångt….och mycket på alla sätt….dvs decennier av kostnad och ökande iom att antalet ökar medan demografin är persistent…

Nåja men i nästa generation då hur ser det ut där….??

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/02/06/demografi-ii

här ser det då “bättre ut på sikt” men naturligtvis inte förrän decennier typ även om det inte visas här så är hälften av denna kohort i gruppen 0-14 år dvsi skolan “say no more”

Dock ser vi att det föds fler barn per vuxen i denna grupp… S.I.C.

Faktiskt så verkar det bli 3–4 barn/familj . . dvs VAB, föräldraledighet osv belastar de i arbetsför ålder rätt hårt

förutom att

andel i helårsarbete gör dock att även denna grupp persistent kommer att vara en kostnad…

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/02/06/demografi-iii

här ser vi att demografin glider mer till färre barn och fler äldre…andelen i arbetsför ålder är som för inrikes födda och då blir ju andelen “tärande” i båda grupperna likadan så att det löser inte vårt demografiska problem förrän möjligtvis om ett decennium dock eftersom de o arbetsför ålder bara kommer i ett helårsarbete till 50% persistent har vi även här en för stor andel äldre + de facto äldre 30% så livslångt en kostnad för denna grupp och N.B. persistent eler t.o.m. värre pga de stora s.k. “volymerna”

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/02/06/demografi-iv/

Här har jag sammanställt för de tre grupperna ovan

 • det finns inte en väsentligt större del bar och unga utan mera lika befintlig demografi samt att den demografiska föråndringen inte finns trots allt prat om att invandring till Sverige skulle förbättra demografin lite bättre stöd till barnfamiljer skulle förmodligen ganska snabbt öka andelen i gruppen inrikes väsentligt hur svårt kan det vara…
 • sedan som vanligt att andelel 65+ är mindre
 • MEN justerat för detta med 50% i helårsarbe blir den totala andelen 65+ de facto 40%

Så inte ens i någon av de tre sammanställningarna ocan har eller kommer att få någon positiv påverkan på det svenska samhället uta det kommer att i decennier vara en kostnad som etablissemanget tagit på sig men som vi skattebetalare tvingas betala för…..

Om nu decennier av försök till förbättring av demografin, från flera olika regeringar, inte gett annat än ackumulerade kostnader…

 1. kommer en fortsatt invandring speciellt på kort sikt, decinnier, att göra annat än att öka belastningen på landet?
  • Svar NEJ!
 2. finns det andra lösningar ja flera olika
  • sök jobb där det finns jobb inom de sektorer med låglönejobb som vi exporterat till dessa länder
  • m.fl.