Att mäta där det gynnar agendan eller där det behövs? Tips 5

Ska vi acceptera ett 3 gånger högre elpris och ej ännu undersökta hälsorisker kopplade till vind?

TIPS 5:: NEJ vi ska inte acceptera ett 3 gånger högre elpris och ej heller ännu ICKE undersökta hälsorisker kopplade till vind! kanske delat i tipsen 5a och 5b?

Tittade på en samling videos från vetenskapligt håll som belyste kärnkraften och kärnenergin på ett brett sätt samtidigt så populärt att många bör förstå det hela. Och utvecklingen gick fort från första bomben 1945 till första kärnkraftverket i Sverige 1954 inte illa för ett litet land utan varken genustänk eller normkritik.

SAINT Radiation Science

Nu är dessa videos information som tar udden av de mesta sckräckscenarioerna som etablissemanget vill presentera för att kontrollera vanligt folk.

Antal dödade av globalt kärnkraft, ej kärnvapen, är några hundra i historien…. under samma tid har ett antal hundra miljoner dött av rökning (5 000×1 000×60=300miljoner)

Skulle etablissemanget tillåta att det global dör 6 miljoner årligen av kärnkraft? NOPE! MEN av rökning eller för den delen alkohol… jajamensan!!!

Bara i sverige har det sedan vi fick kärnkraft 1954 dött 300 000 av rökning…. skulle vi tolererat detta för kärnkraft NOPE… avpassiv rökning har det i sverige under denna tid dött 40 000 . . skulle ens dessa tal godkännas NOPE! Hur många liv har räddats genom ett otroligt bra elsystem i landet . . hundratusentals minst…..

OSSÅ kommer outbildade, oftast, populister och lobbyister och dra igång vindvansinnet…. det började med subventioner och har så fortsatt med ökningar…

För 20 år sedan fanns knappt vindkraft annat än som väderkvarnar och effekten på de som fanns var 0,5 MW… nu är de som installeras över 3 MW . någon som inte tror att de gamla verken raskt blir olönsamma?

Kalkyler för modern kärnkraft bygger på 40 års drift trots att vi redan flera verk som levererar trots 40 år….

Kalkyler för modern vindkraft görs på 25 år trots att inte ett enda, visa isf exempel på motsatsen, ens passerat 20 år…. lönsamt? Nej inte om inte vindkraften får typ 25öre/kWh subvention för den el de levererat…… OCH detta är ungefär den kostnadsökning som tillkommer om man använder vind i.st.f. kärnkraft… sedan behövs ju för vind en reservkraft också… (nu räknar man med att på marginalen så skall de 16 GW som vattenkraften kan bidra med räcker för att helt ersätta all vår kärnkraft… jo pyttsan redan nu har vi cirka 3 GW el producerad, bränns, med fossila bränslen flis från när och fjärran (som vi köper ), sopor från när och fjärran (som vi köper ) samt råolja i Karlshamn(?)… och detta berr på dryga 1 GW borta via Barsebäck samt ett antal stängda reaktorer eller på G att stängas…. vi har haft 11 GW som mest och nu är det 8 i kontrollrummet…. 3 GW där ja… osså gör den intermittental kraften att ingen muddring behöver göras i Norrlandsälvarna den intermittenta regleringen spolar bort eventuellt skräp….

Dessutom kräven vindkraften samma nivå på reservkraft som vindkraften har….. nyttjande för vind är cirka 33% . . dock är kostnaden för vind redan den utan subventioner 1,5–2 gånger kärnkraft (LCC/kWh)

Osså reservkraften där vi ser i

Reglering med Kärnkraft. Hans Henriksson, Vattenfall, R&D Projects

att kärnkraften ihop med hydro är riktigt briljant…..

MEN om nu redan utan reservkraften elpriset är 1,5–2 gånger högre så borde ju an installerad effekt vind balanseras av en installerad effekt kärnkraft dvs kostnad

2,5–3 gånger högre….

Nåväl eftersom statten på el är dryga 50% kommer skatten att öka 3 gånger och bli minst

100 miljarder mer netto till staten…

vad staten behöver 300 miljarder netto persistent till är en sorglig historia som inte orsakat elhaveriet utan ett annat haveri

Osså har vi då detta med den utmärkta vetenskapliga undersökningen av hur den osynliga och ohörbara strålningen från bränslet i kärnkraftverken bbildas och skadar osv… N.B. det kanske 200 som dött pga av olyckor globalt i kärnkraftverk Japan, USA samt Ukraina (sovjet). (Naturkatastrof och dåligt säkerhetstänk, USA??, fel hantering där man hoppade över den automatiska styrningen)

PSS undersöks det som inte främst hörs från vindkrafteverken

ELLER??

Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter

Läst gärna hela MEN det bästa är:

Är dBA ett lämpligt mått på vindkraftsbuller? Lågfrekvent buller är mer störande än buller utan påtagliga lågfrekventa komponenter, vid samma A-vägda ljudnivå (dBA).
Därför har dBA ifrågasatts som indikator på upplevd ljudnivå och störning av buller
(se till exempel Bengtsson, Per sson Waye, & Kjellberg, 2004; Hellman & Zwicker, 1987;  Kuwano, Namba, & Miura, 1989).
Det finns alltså argument för att ersätta dBA till förmån för andra mått, till exempel Zwickers hörstyrka (ISO, 1975), som bättre korrelerar med hur ljud upplevs (Nilsson, 2007; Nilsson, Andéhn, & Lesna, 2008).
Detta gäller dock inte särskilt för vindkraftsbuller, utan för de flesta bullerkällor i vår omgivning, till exempel vägtrafik och fläktbuller, som genererar lika mycket eller mer lågfrekvent ljud.
Vinsten med en övergång från A-vägd ljudnivå till alternativa mått skall dock ställas mot de kostnader det skulle innebära att ändra nuvarande system för beräkningar och riktvärden av samhällsbuller.
En kompromiss kan vara att som komplement till A-vägda ljudnivåer ocksåmäta eller beräkna C-vägda ljudnivåer. Skillnaden mellan C- och A-vägd ljudnivå kan
användas som en grov indikator på hur lågfrekvent ett ljud är
(Hassall, 1998; Lundquist, Holmberg, & Landström, 2000).
I situationer där det finns misstankar om påtagliga lågfrekvenskomponenter bör man därför överväga att också mäta eller beräkna C-vägdljudnivå .

PRECIS! att mäta allt buller under det hörbara, kostar 10 000 kr typ…. ska inte göras…. Freudianskt så det förslår….

MÄT SPL så får vi svaren…..

Advertisements