Biofuel pure hoax? (Biobränsle ren hoax? )

Eng;

Stumbled across a pdf from LRF PDF How much carbon binds the forest? – LRF when it is said that a diesel car needs half a hectare to be driven i.st.f. diesel growth per year thus. The forest needs 70 years to be recreated (and in the meantime carbon dioxide forms this fantastic renewable)
Every wagon in the country then needs to have 35 hectares per wagon that stands and grows … if we have 40 million hectares of area in the country and everything produces biofuel, this will supply type 1 million cars …. here it will be strange that with the napkin calculation, based on LRF, that’s enough for 1 million wagons …. ie 20% of today’s cars ….. not to mention the trucks / transport sector that need MTUP as much … ie we have to remove cars type ….. .

SWE:
Råkade snubbla över en pdf från LRF PDF Hur mycket kol binder skogen? – LRF dä man säger att en dieselbil behöver en halv hektar för att köras i.st.f. diesel tillväxtenper år alltså. Skogen behöver 70år för att återskapas (och under tiden bilda koldioxiden detta fantastiska förnybara)
Varje vagn i landet behöver då ha 35hektar per vagn som står och växer… om vi har 40miljoner hektar areal i landet och allt producerar biobränsle kommer detta att försörja typ 1miljon bilar…. här kommer det konstiga att med servettkalkylken, baserat på LRF, räcker det till 1miljon vagnar…. dvs 20% av dagens bilar….. för att inte tala om lastbilarna/transportsektorn som behöver MTUP lika mycket… dvs vi måste plocka bort bilar typ……