The Law

From Julia Caesar blog

Yes a manufacturing company should always get paid for their products…. and fair enough and also get payment for all ordered and delivered items … a vessel or 40 million doses of a drug…. same same when delivered the customer should pay.

AND fair enough, perhaps, any harm that the product creates should be settled…. regarding cars for instance if the car is in specification the manufacturer is no responsible rather the user…

I´m not fully aware if the are more responsibilities from the byer,,,, in these contracts

  • booster doses that has to be purchased mandatory?
  • bayed and delivered doses has to be used in the right context i.e. cannot be put i the vaste bin
  • the customer shall not publish any bad things regarding the product even if correct?

Info and roumers

ENG

Summary:

in Sweden, 13 people have died during 2 years at the age under 20 years WITH Covid19 in Sweden,

300 people have died due to wax, ie with the same distribution 60 people under 20

a cure that is 4 times more dangerous than soot does not feel good

PCR test does not work to diagnose CDC announces it is dropping PCR testing for COVID-19

so you want to make sure that they under 20 wax themselves, or that their parents make sure to wax the calves

a rumor says you want, within the EU will from the 1/10 free allow the prescription of 5 drugs against Covid19

The rant:

It’s only getting worse and worse. There are more than 100 preparations, waxes or vaccines, which are in play. over 10 are approved, emergency approved, because there is a pandemic going on. The most commonly used method to see if someone has an infection is the widely used PCR test. As if by chance, the CDC is now discontinuing this test for obvious reasons, it does not work simply to detect the infection, even if you are actively infected, it only shows that you are carrying some protein of a certain type. CDC announces it is dropping PCR testing for COVID-19
And here in Sweden they are trying to increase growth coverage … “over 6.2 million people are vaccinated with two doses. However, there are still 1.5 million adults and older teenagers who have not yet taken their first dose …” so with in other words, only 20% are unwaxed. Yes, but if more than 80% have protection, the spread of infection should decrease correspondingly. HOWEVER, they now want to introduce wax passes to prevent these more than a million unwaxed people from being out in large contexts. Then there are also 2.5 million children and young people (20-) plus the adults who have given up the jabs some million. BUT why grow someone under 20? The deaths under 20 since the outbreak of the pandemic are 13 people, 13 people dead over two years … now children and young people have not waxed yet BUT the death toll due to the wax is about 3 per cohort while the wax has harvested 300 lives out of 6 million waxed but spread etc. would then 30 per 10 cohorts die of the wax or 60 for everyone under 20 …. if the prognosis is 4 times better from being affected by the soot compared to the cure, most people would choose the soot after all …. the 11,000 who did not get care at IVA had no choice … just saying.

SWE

Summeringi Sverige har det under 2 år avlidit 13 personer under 20 år MED Covid19 i Sverige har 300 personer avlidit pga vaxen dvs med samma fördelning 60 personer under 20en bot som är 4 gånger farligare än soten känns inte braPCR-test fungerar inte för att ställa diagnos CDC announces it is dropping PCR testing for COVID-19osså vill man se till att de under 20 vaxar sig, eller att deras föräldrar ser till att vaxa telningarna ett rykte säger att man vill, inom EU kommer att från den 1/10 fritt tillåta förskrivning av 5 läkemedel mot Covid19

Det blir bara värre och värre. Det finns mer än 100 preparat, vax eller vaccin, som är i spel. över 10 är godkända, emergency approved, därför att det pågår en pandemi. Den absolut mest använda metoden för att se om någon har infektion är det brett använda PCR – testet. Som av en händelse avvecklar nu  CDC detta test på förklarliga skäl, det fungerar inte helt enkelt för att påvisa infektionen ja inte ens att man är aktivt infekterad visar bara att bär på lite proteiner av en viss typ.CDC announces it is dropping PCR testing for COVID-19
Och här i Sverige försöker man öka vaxtäckningen… “över 6,2 miljoner personer är vaccinerade med två doser. Det är dock fortfarande 1,5 miljon vuxna samt äldre tonåringar som ännu inte har tagit sin första dos…” så med andra ord så är endast 20% ovaxade Ja men om över 80% har skydd borde väl smittspridningen minska i motsvarande grad. DOCK vill man nu införa vaxpass för att förhindra att dessa dryga miljonen ovaxade finns ute i stora sammanhang. Sedan finns ju också 2,5 miljoner barn och unga (20-) plus de vuxna som avstått jabbarna någon miljon . MEN varför vaxa någon under 20? De avlidna under 20 sedan pandemins utbrott är 13 personer, 13 personer avlidna under två år… nu har inte barn och ungdomar vaxats ännu MEN dödstalen pga vaxen är cirka 3 per årskull medan vaxet har skördat 300 liv utav 6 miljoner vaxade men spritt osv skulle då 30 per 10 årskullar avlida av vaxen eller 60 för alla under 20…. om prognosen är 4 ggr bättre från att drabbas av soten jmf med boten skulle väl de flesta välja soten trots allt…. de 11.000 som inte fick vård på IVA fick inget val… just saying.