The double standard with a h.a.

eng

Is it right for the unvaccinated to receive care?
Is it right that unvaccinated people are given the opportunity to spread infection to unvaccinated people?
Is it right that unvaccinated people have the opportunity to spread the infection to waxed, even though a vaccine should make waxed immune?
Why not exclude all ailments that are in some way exacerbated by personal choice / action from tax-financed care …..

for in fact no one yet knows the difference between the cure and the soot ….
that about 11,000 infected later deceased 70+ were not treated at IVA can not be due to not waxing … on the contrary, many died even before the wax was present …. and then it took time to wax everyone despite good speed then well the wax was there ….. and then the wax seems to last for 3-6 months …

swe

Är det rätt att ovaxade erhåller vård?Är det rätt att ovaxade ges tillfälle att sprida smitta till ovaxade?Är det rätt att ovaxade ger tillfälle att sprida smitta till vaxade fast ett vaccin borde göra vaxade immuna?Varför inte låta alla åkommor som på något sätt förstärkts av personligt val/agerande uteslutas från skattefinansierad vård…..
för faktiskt vet ännu ingen skillnaden mellan boten och soten…. att cirka 11.000 smittade senare avlidna 70+ inte behandlades på IVA kan väl inte vara pga att man inte vaxade sig… tvärtom så dog många redan innan vaxen fanns…. och sedan tog det tid att vaxa alla trots bra fart då väl vaxen fanns där….. och sedan verkar vaxen räcka i 3-6månader…