REALLY???

eng

If it walks like a duck .. etc
Aligning the dots. Vaccines have been around for a long time and of course some injuries have occurred and sometimes the vaccine has been withdrawn, I think after 50 deaths a vaccine was withdrawn, however, other preparations have had to continue despite serious side effects …. soot vs cure sometimes seems to be in favor of soot .. … (ROTA e.g.)
Or the elephant in the room the Chinese vaccines given to about the same extent as all the preparations given by the western wax … There has been a lot of talk that HCQ and Ivermectin are dangerous and do no good …. not to be free letting people nibble Ivermectin is strange as Ivermectin is harmless compared to e.g. smoking …. yes in fact smoking in these two years with the pandemic has killed 3x as many as those who died with the virus ….. also what some researchers with lack of funds say “LONG TERM COVID” yes has many years it takes off suffering etc before you die from the suites after smoking … 10-20 for sure …. you know that smoking kills etc etc and yet adults can buy cigs freely … can not really smoke everywhere anymore …. BUT a preparation which after 8 billion doses has killed so far type 100,000 in one year …. they talk about the entire world population 4x per year, 30 billion doses per year maybe 1 million deaths per year …. scary

swe

If it walks like a duck .. osv
Aligning the dots. Vaccin har funnits länge och visst har en del skador sket och ibland har vaccinen dragits tillbaka tror efter 50 döda så drogs ett vaccin tillbaka dock har andra preparat fått fortsätta trots allvarliga biverkningar…. soten vs boten verkar ibland vara till sotens fördel….. (ROTA t.ex.)
Eller elefanten i rummet de kinesiska vaccinen som getts i ungefär lika stor omfattning som alla de preparat som getts av de västliga vaxen… Det har talats mycket om att HCQ och Ivermectin är farliga och inte gör någon nytta…. att inte fritt låta folk knapra Ivermectin är märkligt då Ivermectin är harmlöst jmf med t.ex. rökning…. ja faktiskt rökning har på dessa två år med pandemin dödat 3x så många som de som dött med viruset….. osså det som vissa forskare med brist på medel säger “LÅNGTIDSCOVID” jaa har många år tar det av lidande osv innan man dör av sviterna efter rökning… 10-20 säkerligen…. man vet att rökning dödar osv osv och ändå får vuxna köpa cigg fritt… kan inte riktigt röka överallt längre…. MEN ett preparat som efter 8miljarder doser dödat hittills typ 100.000 på ett år…. man talar om hela världens befolkning 4x per år blir 30miljarder doser per år kanske 1miljon döda per år…. skrämmande

An anecdote/En anekdot

Perhaps useful today?

eng
During the 1930s, there were a lot of indications et.al. in Germany.
And an “anecdote” is when the mother lifted her little child up on a wall and said “jump mother receives you” after a bit of persuasion the child jumped and the mother did not receive the child.
The child cried and asked why did you not receive me?

The mother replied now you can not trust anyone not even your mother

swe
Under 1930-talet förekom det en hel del angiveri et.al.  i Tyskland.
Och en “anekdot” är då mamman lyfte upp sitt lilla barn på en mur och sade “hoppa mamma tar emot dig” efter lite övertalning hoppade barnet och inte tog mamman emot barnet.
Barnet grät och frågade varför tog du inte emot mig?

Mamman svarade nu kan du inte lita på någon inte ens din mor….

What´s going on?

Collected data from https://ourworldindata.org/ and regarding Sweden some amazing things happened from 2020 and forward… 1H2020 very few covid-19 cases but a lot of deaths. The deaths are seen in other stats and there they have a lot of cases. (Hospitals)
This year at the beginning of the flu season we have 5.000 confirmed cases last season, the whole season, we hade 29 (S.I.C. 29)
Why did the infections sky rocket beginning 2021?
Why didn´t the hospitalization follow the infections 1H2020, det infections was really low rate?
Then 2H2020 the hospitalization and the infection correlated good.

BUT 1H2021 the infections increased BUT the hospitalizations didn´t .. really amazing
And now same lack of correlation infections increase but not the hospitalizations
X-axis days from February 2020 to december 2021 (W50)

The lack of correlation 1H2020 can been at least partially by the very low number of tests performed but not fully.
Testing 1Q2020 was at 25k/w and only very ill people tested… BUT only 20% tested positive … then rate of tests has been up to 350k/w BUT never passed 20% positive tests…. testing many with no symptoms will give a lot of negative tests so fair enough and the the increase of tests per week has shown a lower rate of positive tests which is natural…. BUT 1H2020 should be explained cause the say is that the tests will give false positive results

Cases ar per day both deaths and infections

Logic

eng

A rant about logic and facts and conclusions The vast majority agree: 1. Anyone can get infected 2. All infected can infect others (1.) 1. What if someone is infected worse? Yes there requires a very controlled population and well compiled by different participants… Those who avoid others – those who meet R others close and frequent. Those who meet others despite the sick etc. etc. We will never get a better answer than an educated guess.

2, of course. If we do not know that the vaccines or the vaccine that the West prefers in favor of the twice as widespread are effective and safe which we know it is not. 2.3 months of protection is not effective on the contrary…. Soon what you call a vaccine is on a par with taking a pill from time to time. There are such things in Africa, India, Japan. alder. And certainly then in the EU at least 30k died and type 20k in the US no believe and concerning young type under 40 the cure is worse than the soot… And then in Sweden, our politicians say that everyone should wax themselves… The logic is that something other than human health governs…

swe

En rant rörande logik och fakta och slutsatserDe allra flesta håller med om:1. Alla kan bli smittade2. Alla smittade kan smitta andra (1.)
1.Om någon smittar sämre? Jaa där krävs en väldigt kontrollerad population och väl sammanställd av olika deltagare… -de som undviker andra- de som träffar andra nära och frekvent. de som träffar andra trots sjuka osv.osv… dvs vi kommer aldrig få ett bättre svar än en kvalificerad gissning

  1. Givetvis

Om vi inte vet att vaccinen eller det vaccin som väst prefererar till förmån till det dubbelt så spridda är effektivt och säkert vilket vi vet att det inte är….. 2.3 månaders skydd är inte effektivt tvärtom…. snart är det man kallar vaccin i nivå med att ta ett piller då och då….. finns sådant i Afrika, Indien, Japan et. al.
Och säkert då inom EU minst 30k avlidit och typ 20k i USA nja tror inte och rörande unga typ under 40 är boten värre än soten…
Och då i Sverige säger våra politiker att alla skall vaxa sig…..

The swedish way

from https://platz.se/

Eng

2020V17 25k sampled and just under 20% positive i.e. 5,000 new infected/week at the same time 2,200 in hospital…. How, when you only tested those with often severe symptoms, you failed to find more than 20% positive… Does the testing say that despite many? false positive test results have not been even worth the troubleA couple of other graphs below and the infection and partly in hospitals/ICU The conclusion is that basically all the conclusions drawn regarding the infected were completely taken out of the air. since autumn 2020, however, there seems to be a reasonable correlation between confirmed infected and “sick” (hospitalized sas) If you look a little at the graphs, you can also see that the proportion of infected decreases with increased sampling (i.e. in case of increased infection, you should test so many that you “saturate sas) then you can guess that the diff between the number in hospital and positively tested are those that lie and cough at home…. By chance, only 20% of those who test positive appear to end up in hospital. during the pandemic

swe

2020V17 25k provtagna och knappt 20% positiva dvs 5.000 nya smittade/vecka samtidigt 2.200 på sjukhus…. hur man sedan då man bara testade de med ofta kraftiga symptom inte lyckades hitta mer än 20% positiva… säger väl att testningen trots många? falska positiva  provsvar inte varit ens värt besväretEtt par andra grafer nedan dels smittan dels på sjukhus/IVA
Slutsatsen blir ju att i princip alla slutsatser som drogs rörande smittade var helt tagna ur luften…. sedan hösten 2020 däremot verkar det finnas en rimlig korrelation mellan konstaterat smittade och “sjuka” (inlagda sas)
Om man tittar lite på graferna så ser man ju också att andelen smittade minskar vid ökad provtagning (dvs vid ökad smitta bör man testa så många att man “mättar sas) sedan kan man ju gissa att diffen mellan antal på sjukhus och positivt testade är de som ligger och hostar hemma…. som av en ren tillfällighet verkar endast 20% av de som testar positivt hamna på sjukhus…. 
Provtagna under pandemin eng: tests during the p

Sedan andel positiva av de provtagna under pandemin eng: share of positive tests

Nya fall eng: new cases 7-day avg

På sjukhus eng: In hospital and ICU

————————————–

Smärtbärarna

skarp penna som vanligt

https://www.merriam-webster.com/dictionary/vaccine säger att mRNA preparat numera benämns som vaccin…. kallas nyord enligt manualen….. redan preparat i form av piller kan ju vara fatala MEN att med mRNA pilla i livet sjävt är något som kommer att straffa sig….

Today or back then….

eng

During ww2 there was a lot of pressure on the people. All reported neighbors and loved ones, etc. A mother placed her small child on a wall. Went to the side and said to the child “Jump mom receives you” after a while the child jumped straight down to the ground.
Made himself cry, etc …. and asked “Why?”
The mother replied “Do not trust a single person not even your own mother”

swe

Under ww2 det fanns mycket press på folket. Alla anmälde grannar och nära och kära osv. En mamma ställde sitt lilla barn uppe på en mur. Gick åt sidan och sade till barnet “Hoppa mamma tar emot dig” efter ett tag hoppade barnet rakt ner mot marken. Gjorde sig illa grät osv…. och frågade “Varför?”Mamman svarade “Lita inte på en enda inte ens din egen mamma”

When we didn´t think it could get worse… U ain´t seen nothing yet

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/professor-mojligt-att–lagstifta-om-vaccinplikt/

eng

Yes, there was conscription so… .. guess, however, that you isc want to fine… .. to pay for the wax to everyone who lets themselves be jabbed of course …… and a virus that kills 1,500 per year except everyone who did not receive care at IVA of course …. because even though they were close to the end they already had measures to keep all of them alive for a month landed in another cause of death… 1,500 per year die from passive smoking while 15,000 per year die due to smoking in total )
to create a duty to save 1,500 lives that are harvested by a virus that can infect everyone and that is spread through everyone infected Consider also that since 1/7 “only” just over 500 have died so an annual rate of 1,000-1,500 can be the forecast and a half of these have not received care at IVA it would have been possible to “keep alive” a number for a month anyway …. also you have to introduce a wax obligation ….. becomes a bit transparent actually ….. in a country where very many are already immune in various ways ….. näe really transparent in fact …. because a wax duty could have been introduced at any time and it is only when you have nothing but emergency-approved preparations that you want a duty. … consider that the clinical examinations will take until 2023 before these preparations are approved (if everything goes according to plan, of course) otherwise you have to reverse 20 million full waxings ….. FoHM and our politicians certainly have an answer to this … we did not see it coming … we just obeyed orders etc …. isses …

swe

Jaa det fanns ju värnplikt så….. gissar dock att man isf vill bötfälla….. för att betala för vaxen till alla som låter sig jabbas naturligtvis…… och ett virus som dödar 1.500 per år förutom alla som inte fick vård på IVA förstås…. för även om de var nära utgången redan hade ju åtgärder för att hålla alla dessa vid liv en månad landat i en annan dösaorsak… 1.500 per år dör av passiv rökning medan 15.000 per år dör pga rökning totalt (ja det tvistas om dessa siffror lite granna) att skapa en plikt för att rädda 1.500 liv som skördas av ett virus som kan smitta alla och som sprids via alla smittade Betänk osså att sedan 1/7 har “endast” drygt 500 avlidit så en årstakt på 1.000-1.500 kan bli prognosen och hälften av dessa har inte fått vård på IVA det hade gått att “hålla liv i” ett antal i en månad iaf…. osså ska man införa vaxplikt….. blir lite genomskinligt faktiskt….. i ett land där väldigt många redan är immuna på olika sätt….. näe riktigt genomskinligt faktiskt…. för en vaxplikt hade ju kunnat införas när som helst och det är ju först när man inte har annat än nödgodkända preparat som man vill ha plikt…. betänk att de kliniska undersökningarna kommer att dröja till 2023 innan dessa preparat godkänns (om allt gär enligt plan förstås) annars får man reversera 20miljoner fulla vaxningar….. FoHM och våra politiker har säkerligen ett svar på detta… vi såg det inte komma… vi lydde bara order osv…. isses…