REALLY???

eng

If it walks like a duck .. etc
Aligning the dots. Vaccines have been around for a long time and of course some injuries have occurred and sometimes the vaccine has been withdrawn, I think after 50 deaths a vaccine was withdrawn, however, other preparations have had to continue despite serious side effects …. soot vs cure sometimes seems to be in favor of soot .. … (ROTA e.g.)
Or the elephant in the room the Chinese vaccines given to about the same extent as all the preparations given by the western wax … There has been a lot of talk that HCQ and Ivermectin are dangerous and do no good …. not to be free letting people nibble Ivermectin is strange as Ivermectin is harmless compared to e.g. smoking …. yes in fact smoking in these two years with the pandemic has killed 3x as many as those who died with the virus ….. also what some researchers with lack of funds say “LONG TERM COVID” yes has many years it takes off suffering etc before you die from the suites after smoking … 10-20 for sure …. you know that smoking kills etc etc and yet adults can buy cigs freely … can not really smoke everywhere anymore …. BUT a preparation which after 8 billion doses has killed so far type 100,000 in one year …. they talk about the entire world population 4x per year, 30 billion doses per year maybe 1 million deaths per year …. scary

swe

If it walks like a duck .. osv
Aligning the dots. Vaccin har funnits länge och visst har en del skador sket och ibland har vaccinen dragits tillbaka tror efter 50 döda så drogs ett vaccin tillbaka dock har andra preparat fått fortsätta trots allvarliga biverkningar…. soten vs boten verkar ibland vara till sotens fördel….. (ROTA t.ex.)
Eller elefanten i rummet de kinesiska vaccinen som getts i ungefär lika stor omfattning som alla de preparat som getts av de västliga vaxen… Det har talats mycket om att HCQ och Ivermectin är farliga och inte gör någon nytta…. att inte fritt låta folk knapra Ivermectin är märkligt då Ivermectin är harmlöst jmf med t.ex. rökning…. ja faktiskt rökning har på dessa två år med pandemin dödat 3x så många som de som dött med viruset….. osså det som vissa forskare med brist på medel säger “LÅNGTIDSCOVID” jaa har många år tar det av lidande osv innan man dör av sviterna efter rökning… 10-20 säkerligen…. man vet att rökning dödar osv osv och ändå får vuxna köpa cigg fritt… kan inte riktigt röka överallt längre…. MEN ett preparat som efter 8miljarder doser dödat hittills typ 100.000 på ett år…. man talar om hela världens befolkning 4x per år blir 30miljarder doser per år kanske 1miljon döda per år…. skrämmande