Sweden vs India

eng

“We believe that covid-19 will be spread in a similar way as the flu has done. But it is assumed that there will be no new variants,” says Karin Tegmark Wisell during a press conference. ” BUT who thinks that covid-19 will mutate so that it is not spread airborne anymore? Not many who are familiar, in fact probably a reporter who should churn for a while …. A 5th dose … we are not talking here about an updated wax but the same wax that has been used all the time …. Wuhan, Alfa, Delta …. Omicron BA.1 … now BA.5 the same vaccine either it fits this vaccine that we still have or it does not sas … believe more in the latter … most who are familiar with the field says the same things …. I have since KTW took over got the impression that KTW is knowledgeable and experienced BUT what to do when there is no updated preparation …..? Or for that matter what in foreign is called “off label” but which is not used in Sweden …. BUT in large parts of the rest of the world Pradesh, for example, utters. Reflect on the fact that India has 2-3 times more deaths with the virus ….. for some week ago it was 2 times ….

swe

“– Vi tror att covid-19 kommer att spridas på liknande sätt som influensan har gjort. Men det är förutsatt att det inte kommer nya varianter, säger Karin Tegmark Wisell under en pressträff.” MEN vem tror att covid-19 kommer att mutera så att den inte sprids luftburet längre ? Inte många som är insatta faktiskt förmodligen en reporter som borde korra ett tag….En 5:e dos… man talar här inte om ett uppdaterat vax utan samma vax som använts hela tiden…. Wuhan, Alfa, Delta…. Omicron BA.1… nu BA.5 samma vaccin antingen så passar dett vaccin som vi har fortfarande eller så gör det inte sas… tror mer på det senare… de flesta som är insatta inom området säger samma saker…. jag har sedan KTW tillträdde fått intrycket att KTW är kunnig och insatt MEN vad göra då det inte finns ett uppdaterat preparat….. ? Eller för det delen vad som på utrikiska heter “off label” men som inte används i Sverige…. MEN i stora delar av den övriga världen Uttar Pradesh t.ex. Reflektera över att Indien har 2-3 ggr fler avlidna med viruset….. för någon vecka sedan var det 2 ggr….

Some stats from Sweden

Covid in Sweden, deaths with Covid, updated with data from one federal source Folkhälsomyndigheten (Socialstyrelsen has lower figures… FoHM 18897 Socials… 16658 figures (( starting 2020 w12 but starting value S 0, W12, 385 end of 2020 9679 during 2021 5056, 2022 4,5 months 1757)

2020 deaths 9817, yearly rate 9817 (Sss 2020 9679 YR= 9679 0.986)

Vaccinated during 2020 close to zero isolation of the elderly poorly done

2021 deaths 5545, yearly rate 5545 (Sss 2021 5056 YR=5056 0.912)

vaccinated 15 miljon doses

2022 deaths (4,5 months) 3501 yearly rate 9336, (Sss 2022 4,5 months 1757 YR=4685 0.502)

vaccinated 7 miljon doses during 2022 totally 22 miljon doses close to 1.5million doses a month 2022

Amazing that 2020 alignes well, 2021 90% well?? and 2022 (4.5 months) 50% wow whats have been altered…. ??? Slow updates… ??

The vaccine’s very good effect against severe disease makes it important that everyone who is recommended to be vaccinated against covid-19 does so, and that those who are offered a refill dose take it.” Really???

Kommentar

Jag visste var Sovjet låg…. förstod var Ryssland, Vitryssland, Ukraína et.al. låg osså…. that’s it. Sedan för två år sedan då viruset kom blev det lite damm som rördes upp rörande amerikanska politikers affärer med företag i Ukraina….. sägs röra sig om många pengar….. samtidigt inser jag att det varit rörigt/oroligt i Ukraina och grannländerna allt sedan Sovjet splittrades…. det kan faktiskt vara så att båda parter i en tvist gör fel….. speciellt då det här rör sig om decennier av tvister…. sedan att USA har haft biolab i landet kom ju som en överraskning eftersom jag som ovan inte viste ett pi_s bra dock att dessa lab var harmlösa så länge de stöddes av USA MEN tydligen skulle dessa vara farliga om Ryssland tog över? Enligt VN. Lät som ett kemilab i gymnasiet nu verkar det vara lite vidlyftigare….. 30+ kända lab minst 10 finansierade av USA .. N.B. Wuhan byggdes för att det ansågs för farligt att idka “gain of function” inom USA´s gränser….. MEN så farligt med detta att de drivande “rundade” likt I.Stenmark varje port…. som jag skrivit tidigare… Ukrainas försvar lika stort/starkt som det svenska minst…. med de tillskott som det nu talats om ligger vi på minst 5ggr den årliga Svenska försvarsbudgeten planerat för några månaderså kan vi gissa att stödet till Ukraina är 10x svensk försvar… (från alla länder då)

Last nite in Sweden

Svar till

https://rumble.com/v12ik6k-covid-19-vaccinen-myndigheternas-desinformation.html

eng swe below

First Elena my email bjorn.st.wiklund@protonmail.com then a great compilation …. pity that only 711, today, has looked … trying to spread your link further …. will see how it goes …
Re: excess mortality is very foggy etc …. what I did was to look at found infected deceased today 70+ and cared for IVA same equal group … feel free to check for yourself and realize that type deceased 70+ 16,662 and care at IVA 2786 ie 13,876 infected 70+ did not receive care at IVA and with thoughts that type 70% recover from IVA at the ages it is about 15,000 70+ who did not receive care at IVA in addition, it seems to be a smaller part of the deceased 70+ who even received care in hospital. Looked and graphed figures from the National Board of Health and Welfare and there you see that in 2020 there are two humps of the dead and it continues into 2021 as well and these humps correlate with “infected” / IVA / hospital too …. so the excess mortality is when the infection increases … ie care does not have capacity …. Since the vaccines .. dose 1– 7 826 928 vaccinated, dose 2 – 7 631 111 vaccinated by 9 million 12 years and older (figures are of course available for all age groups) since dose 3 and dose 4 which then suddenly applies to 18 years and older dose 3 – 5 289 487 of 8 251 930and dose 4 – 1 119 351 of 8 251 930And since also dose 3 and 4 are the same as dose 1 and 2 no update has still happened …. because even if few are given doses 1 and 2, it’s quite a cook to wax with a preparation that is out of date ….
Then it is actually from the US that the best information comes seems as if you in the EU do not know or can not really do this ….. as if by chance I saw that in the US you still want to continue with the EUA as you do not become as responsible then…..
And 5 waxes / preparations used in Sweden … Jansen disappeared well before it even came in a syringe, AZ disappeared after a while (remaining millions of doses were sent to India) then Myocarditis appeared when the waxing came down to the type under 30 .. .. so then smoke Modern ….. Pfizer with 1/3 as much active substance was continued to be used (all to keep the glow up) BUT even Pfizer seems to have an increased risk ….. regarding Pfizer we have bought and used 20 million doses, then we bought 20 million more which we are probably forced to pay for despite (or settlement) then we have obtained an option for another 20 million doses (a total of 60) but with so few doses of G 4 years jabbing just so you have earned a few million of what is coming (has come) Novavax
Thank you for working on this video

Först Elena min email bjorn.st.wiklund@protonmail.com sedan en jättebra sammanställning…. synd att endast 711, idag, har tittat… försöker sprida Din länk vidare…. får se hur det går…
Re: överdödlighet är ju mycket dimmigt osv…. det jag gjorde vara att titta på konstaterat smittade avlidna idag  70+ och vårdade på IVA samma lika grupp… kolla gärna själv och inse att typ avlidna 70+ 16.662 och vård på IVA 2786 dvs 13.876 smittade 70+ fick inte vård på IVA och med tanker på att typ 70% tillfrisknar från IVA i de åldrar det rör sig om nästan 15.000 70+ som inte fick vård på IVA dessutom så verkar det vara en mindre del av de avlidna 70+  som ens fått vård på sjukhus. 

Tittade och gjorde graf på siffror från socialstyrelsen och där ser man att under 2020 finns två pucklar av avlidna och det fortsätter in i 2021 också och dessa pucklar korrelerar med “smittade”/IVA/sjukhus osså…. så överdödligheten finns då smittan ökar… dvs vården har inte kapacitet…. 

Sedan vaccinerna.. dos 1– 7 826 928 vaccinerade, dos 2 — 7 631 111 vaccinerade av 9 miljoner 12 år och äldre (siffror finns naturligtvis för alla åldersgrupper) sedan dos 3 och dos 4 som då plötsligen gäller 18 år och äldre dos 3 — 5 289 487 av 8 251 930

och

dos 4 — 1 119 351 av 8 251 930

Och eftersom även dos 3 och 4 är samma lika som dos 1 och 2 ingen uppdatering har ännu skett….

för även om få ges dos 1 och 2 så är det väl ganska kokko att vaxa med ett preparat som är out of date…. 

Sedan är det faktiskt från USA som den bästa informationen kommer verkar som om man inom EU inte vet eller kan riktigt detta….. som av en händelse såg jag ju att man i USA fortfarande vill fortsätta med EUA då man inte blir lika ansvarig då…..

Och 5 vax/preparat använda i Sverige… Jansen försvann väl innan det ens kom i en spruta, AZ försvann efter ett tag (överblivna miljoner doser skickades till Indien) sedan dök Myokardit upp då vaxandet kommit ner till de typ under 30…. så då rök Moderna….. Pfizer med 1/3 så mycket aktiv substans fick fortsatt använbdning (allt för att hålla skenet uppe) MEN även Pfizer ser ut att ha en ökad risk….. rörande Pfizer har vi köpt och använt 20 miljoner doser, sedan har vi köpt 20 miljoner till som vi förmodligen tvingas betala för oaktat (eller förlikning) sedan har man skaffat option på ytterligare 20 miljoner doser till (totalt 60 alltså) men med så få doser på G 4 års jabbande bara så har man tjingat några miljoner av det som kommer (har kommit) Novavax

Tack äeg för att Du jobbat fram denna video